sty 12 2022

Roku 2021 – Konkurs Osobowość edycja 6

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2021.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 9-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

Kapituła konkursowa nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2021
w poszczególnych kategoriach cztery osoby:

W kategorii NAUKA:

Pana Krzysztofa Perlickiego

Pan Krzysztof Perlicki zatrudniony jest w Politechnice Warszawskiej od roku 1996 – początkowo jako asystent, następnie po obronie doktoratu (w roku 1999) na stanowisku adiunkta i po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego (w roku 2010) na stanowisku profesora uczelni (od roku 2011). Pracuje w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w kadencji 2016-2020. Od września 2020 roku sprawuje funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz członkiem Prezydium Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji.

W latach 2015-2019 był ekspertem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a w bieżącej kadencji pełni funkcję sekretarza tego komitetu. W latach 1995-2015 był dodatkowo zatrudniony w Orange Labs Polska (byłe Centrum Badawczo-Rozwojowe Telekomunikacji Polskiej) jako Ekspert R&D w zakresie systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Aktywność zawodowa Krzysztofa Perlickiego związana jest z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz techniką światłowodową. Jego prace badawcze oraz działalność dydaktyczna na rzecz kształcenia kadry technicznej koncentruje się na projektowaniu, budowie i eksploatacji szerokopasmowych sieci światłowodowych, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań sieci dostępowych i transportowych.

Pana Karola Pawlaka

Pan Karol Pawlak tytuł doktora nauk technicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej uzyskał w 2006 roku. Swoją ścieżkę kariery zawodowej realizował jako lider zespołów projektowych procesów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całej Polski.

Pracę zawodową rozpoczynał w STOEN S.A. gdzie realizował zadania związane z rozwojem rynku energii, a w szczególności promocji zasady TPA. Następnie kontynuował karierę w Polenergia S.A. gdzie był współtwórcą niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

 Współzałożyciel i Prezes Zarządu Sustainable Energy Solutions Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem i budową odnawialnych źródeł energii, założyciel i udziałowiec  biotechnologicznej spółki GP Bionics Sp. z o.o. oraz współautor metody leczenia DiscRepair System nagrodzonej w 2017 r. Złotym Laurem Innowacyjności. Fundator i Członek Zarządu Fundacji Nauka i Profesjonalne Zarządzanie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: STOEN SA, RWE AG, Polenergia SA, Elektrownia Północ Sp. z o.o., Grupa Kulczyk Holding.

Ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii zajmującej się promocją energetyki obywatelskiej.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest także ekspertem i autorem publikacji
z zakresu wytwarzania i magazynowania energii, systemów hybrydowych wytwarzania energii
i zarządzania ryzykiem w elektroenergetyce. Promotor 108 prac dyplomowych i projektów indywidualnych.

W kategorii GOSPODARKA:

Pana Lecha Adama Żaka

Pan Lech, Adam Żak jest jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci i Systemy Energetyczne. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył
w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej w USA na Uniwersytecie STANFORDA oraz, z zakresu zarządzania projektami, na Washington University. Od ponad 40 lat pracuje w energetyce zawodowej, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego od zadań inżynierskich po menedżerskie.

Pan Lech Żak posiada dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. W 2021 roku został powołany do Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Pan Lech Żak wykorzystuje swoje bogate umiejętności zawodowe w pracy społecznej. Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) – na szczeblu centralnym pełni funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Legislacji oraz jest pełnomocnikiem Prezesa SEP ds. współpracy gospodarczej z firmą Vone Poland.

Pan Lech Żak posiada duże doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także promocji nowych technologii i wyrobów. Ma doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi poprzez czynną współpracę z Fundacją Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Stowarzyszeniem Polskich Gmin „ENERGIE CITES”, w tym aranżowanie inicjatyw z zakresu klastrów energii, smart city, elektromobilności, mikrosieci czy internetu rzeczy. W zakresie działalności społecznej, oprócz opisanej powyżej pracy w SEP, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskich Elektrowni.

W kategorii OTOCZENIE BIZNESU:

Pana Mikołaja Przybyłę

Pan Mikołaj Przybyła jest Dyrektorem Operacyjnym, Członkiem Zarządu GL Optic Sp. z o.o. Sp.k. Ukończył Wydział Zarzadzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej w zakresie Techniki Świetlnej i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Aktywny członek krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych:

– Polskiego Komitetu Oświetleniowego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE

– IES Illuminating Engineering Society of North America (Towarzystwo  Inżynierii Oświetlenia Ameryki Północnej)

– Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”

– Członek The Good Light Group


Z firmą GL Optic związany jest od samego początku jej istnienia, kiedy to w 2010 roku marka GL Optic została wprowadzona na rynek przez JUST Normlicht. Od tego czasu odpowiada za globalny rozwój portfolia produktów oraz usług w zakresie pomiaru światła.

Jest znany w branży jako ekspert. Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz dotyczące nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej. Publikuje artykuły w pismach branżowych oraz wygłasza prezentacje podczas konferencji i sympozjów branżowych. Ma umiejętność tłumaczenia, w łatwy sposób, skomplikowanych procesów pomiarowych, dzięki czemu stają się one zrozumiałe dla każdego. Jego teksty i wystąpienia na konferencjach są bardzo cenione za ich walory edukacyjne.

Pan Mikołaj Przybyła bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne systemy pomiarowe. Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wspierając projekty edukacyjne i współpracując z naukowcami z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Tytuł Osobowości Roku 2021 otrzymali:

W kategorii NAUKA – Pan Krzysztof Perlicki

W kategorii GOSPODARKA – Pan Lech Adam Żak

W kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Pan Mikołaj Przybyła

 Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz Kapituły, mgr inż. Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/roku-2021-konkurs-osobowosc-edycja-6/

lis 10 2021

Walne Zgromadzenie Członków STP XXI 15.11.2021 godz. 18.00 Al. KEN 60

PORZĄDEK OBRAD:

 1. otwarcie obrad
 2. wybór prezydium Zgromadzenia
 3. zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia
 4. podjęcie uchwał o zmianach w Zarządzie oraz zmianie siedziby STP XXI
 • omówienie zmiany siedziby Stowarzyszenia z ul. Antenowej 8 w Warszawie na ul. Konika Polnego 3; 05-500 Łoziska,
 • przeprowadzenie głosowania uchwał dotyczących zmiany siedziby Stowarzyszenia, zmiany Zarządu oraz zmiany składu Komisji Rewizyjnej,
 1. omówienie bieżących spraw z prowadzonych projektów oraz podjętych działań:
 2. dalszy udział Stowarzyszenia w projektach ekspercko-doradczych w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz pracach nad kompleksową zmianą rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) pod patronatem Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki,
 3. dalszy udział Stowarzyszenia we współpracy z agencją Soma i rozwoju wystawy TELETECHNIKA w ramach corocznych targów ELEKTROTECHNIKA w Centrum Wystawienniczym EXPOXXI (w przyszłym roku będzie to już XI Wystawa TELETECHNIKI w dniach 26-28 stycznia 2022),
 4. omówienie szkolenia dla uczniów szkół technicznych z całej Polski odbywających się podczas Targów ELEKTROTECHNIKA, w strefie TELETECHNIKI i dalszych działań Stowarzyszenia w tym zakresie,
 5. omówienie Konkursu na „Budynek Mazowsza roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”,
 6.  omówienie Konkursu „Osobowość Roku 2020” oraz jego wyników,
 7.  omówienie pomysłu wznowienia wiosennych Pikników teletechnika oraz turnieju petanque o Puchar Prezesa STPXXI z okazji majowych rocznic: powstania STPXXI (29.05) oraz Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (17.05),
 8.  sposoby zwiększenia skuteczności wpływów ze składek członkowskich,
 9.  dyskusja nt. celów Stowarzyszenia pod kątem pozyskiwania nowych członków i zwiększenia aktywności obecnych członków,
 10.  omówienie propozycji, organizowania cyklu spotkań członkowskich
 11.  omówienie sprawy obsługi strony internetowej Stowarzyszenia z możliwością redagowania przez wielu autorów,
 12.  wolne wnioski,
 13.  zakończenie obrad,

 

  Prezes Zarządu

Marek Ziółkowski

 

Warszawa, 03.11.2021

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/walne-zgromadzenie-czlonkow-stp-xxi-15-11-2021-godz-18-00-al-ken-60/

cze 02 2021

Konkurs Osobowość Roku 2020, 5 edycja

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 10-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, “Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI”.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce. Kapituła konkursowa nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 w poszczególnych kategoriach siedem osób.
W kategorii GOSPODARKA:

Pan Ryszard Kohut – współzałożyciel spółki Elko-Bis Systemy Odgromowe Sp. z o.o., prezes i członek Zarządu firmy. Firma Elko-Bis była wielokrotnie nagradzana nagrodami branżowymi na imprezach targowych branży elektrycznej w Polsce. Dzięki działalności Pana Ryszarda Kohuta firma Elko-Bis stała się największym polskim producentem kompletnego sprzętu odgromowego instalowanego na budynkach oraz do ochrony napowietrznych stacji transformatorowych. Od 2013 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Od 2014 aktywny członek Zachodniej Izby Gospodarczej, a od 2018 roku członek zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.
W ostatnim latach przekazał stery rządzenia w firmie synowi Radosławowi. Jest to doskonały wzór przeprowadzenia sukcesji pokoleniowej w dużej polskiej firmie produkcyjnej. Zawsze bardzo zaangażowany w działalność społeczną na szczeblu lokalnym i branżowym.

Pan Marek Suwart – od 1981 r. właściciel firmy „Drewart” – zakładu produkcji oświetlenia wykonanego w drewnie, od 2000 r. współwłaściciel i Prezes rodzinnej firmy Drewart-Energy Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w technologiach podczerwieni i jako pierwsza w Polsce rozpoczęła produkcję promienników kwarcowo-halogenowych pod marką SOLART, wykorzystywanych m.in. w przemyśle, w budynkach, lecznictwie. Marek Suwart jest pomysłodawcą i twórcą wielu urządzeń. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu, firma zdobyła największe w Polsce doświadczenie w projektowaniu ogrzewania stadionów, hal sportowych i bardzo dużych obiektów przemysłowych oraz wojskowych. Znany w środowisku jako innowator techniczny, już w czasach studenckich, w 1975 r., dokonał pierwszego zgłoszenia do Urzędu Patentowego projektu wynalazczego pod nazwą „mikrowaga elektryczna”.

Pan Sebastian Tokarski – ukończył liceum ekonomiczne i studia na kierunku ‘Biznes międzynarodowy. Swoją pracę zawodową skoncentrował na branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. Od 2002 roku jest założycielem dynamicznie rozwijającej się firmy Asta Telkom Serwis działającej w branży telekomunikacji i teletechniki. Autor publikacji w prasie branżowej, a także wielu innowacyjnych opracowań technologii i procedur dla operatorów telekomunikacyjnych. Twórczy i kreatywny w działaniu, cechuje go wyjątkowa zdolność organizacji pracy zespołowej. Potrafi dbać o ciągły rozwój, wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu dostępnego na światowych rynkach przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu firmę Asta Telkom Serwis wyróżniają wysokie standardy świadczonych usług. Pan Sebastian Tokarski jest przykładem młodego przedsiębiorcy, który dzięki swojej wiedzy, pracy i umiejętnościom stworzył liczącą się w branży firmę. Osiągając sukcesy zawodowe potrafi dostrzegać potrzeby innych ludzi i organizacji. Chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych wspierając młode talenty i ludzi potrzebujących pomocy. Może stanowić bardzo dobry przykład polskiego przedsiębiorcy i być przykładem dla innych młodych ludzi, że mimo bardzo dużej konkurencji na rynku, warto tworzyć i rozwijać polskie firmy.

W kategorii OTOCZENIE BIZNESU:

Pan Andrzej Diakun – magister inżynier elektryk, absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalizacja: Elektroenergetyka i Automatyka Stosowana. Inicjator powstania Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (dzisiejszego Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej), w którym pełnił funkcje Prezesa i Wiceprezesa. W 1998 r. założył i przez ponad 21 lat kierował jako Prezes Zarządu spółką ELEKTROTIM S.A. która w 2007 r. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kierowana przez Pana Andrzeja Diakuna Spółka ELEKTROTIM stworzyła w latach 2007-2015 Grupę Kapitałową ELEKTROTIM. Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. aktywnie wspierał inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, edukacji, ochrony zdrowia, a także promocji kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży. Od wielu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, aktywnie uczestniczył w pracach Konwentu Wydziału. To wybitny ekspert w dziedzinie elektroenergetyki i działacz na rzecz upowszechniania najlepszych zawodowych praktyk, które to postulaty realizował także jako członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przez lata miał także niewątpliwy wpływ na kształcenie kolejnych pokoleń fachowców.

Pan Grzegorz Wiśniewski – inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Jest założycielem i od 2000 r. Prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. (IEO) oraz inicjatorem projektu budowy na Śląsku GigaFabryki ogniw fotowoltaicznych. Jest prekursorem energetyki odnawialnej w Polsce, pierwszych rozwiązań i aplikacji w latach 90-tych oraz autorem dwóch książek poświęconych energetyce słonecznej, dwóch patentów z tej dziedziny oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowo technicznym. Wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu” organizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

W kategorii NAUKA:

Pan Marek Olesz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998), doktor habilitowany (2017), prof. nadzw. PG. Dotychczasowe życie zawodowe związał z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie pracuje od 30 lat. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju w kadencji 2020-2024. Autor i współautor około 150 publikacji i referatów naukowych. Doświadczony, z inicjatywą i wielostronną wiedzą techniczną. Aktywny członek wielu zespołów badawczych, członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1996), członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP (od 1991). Laureat wielu nagród i odznaczeń: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2019), Medal KEN (2009), Brązowy Krzyż Zasługi (2005), nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (2), III stopnia (1), nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (3), II stopnia (3), III stopnia (3).
Do najważniejszych osiągnięć należy m.in.:
– opracowanie nowej metody wyznaczania składowej czynnej prądu upływowego
ograniczników przepięć bez konieczności pomiaru napięcia przez zastosowanie metody wektorów ortogonalnych,
– zaproponowanie korekcji wpływu temperatury, amplitudy i kształtu napięcia na wartość składowej czynnej prądu upływowego ogranicznika przepięć
– opracowanie nowych sposobów analizy izolacji kondensatorów polipropylenowych niskiego napięcia za pomocą analizy stanu technicznego połączenia metalizacji folii z czołem kondensatora oraz wykorzystania sygnału wnz mierzonych metodą akustyczną do prognozowania rezystancji izolacji kondensatora oraz czasu jego eksploatacji – patenty zespołowe wdrożone w systemie oceny jakości kondensatorów foliowych w Zakładach Miflex w Kutnie. 

Pan Mariusz Kłos – doktor inżynier, adiunkt – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze generacji rozproszonej w szczególności dotyczącą problemów integracji OZE, zasobników energii i innych alternatywnych technologii wytwórczych z systemem elektroenergetycznym. Autor licznych opracowań, analiz, koncepcji, opinii eksperckich oraz publikacji i wystąpień o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Bierze czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych i prac problemowych zlecanych przez podmioty krajowego przemysłu, w szczególności krajowego sektora energetycznego.

Tytuł Osobowości Roku 2020 otrzymali:

W kategorii GOSPODARKA – Pan Sebastian Tokarski

W kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Pan Andrzej Diakun

W kategorii NAUKA – Pan Mariusz Kłos

Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Zbigniew Radomski

Sekretarz Kapituły, Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/konkurs-osobowosc-roku-2020-5-edycja/

cze 03 2020

KONKURS „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną” rozstrzygnięty

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI po raz pierwszy nagrodziło budynki z najlepszą instalacją teletechniczną na Mazowszu, a także po raz trzeci zorganizowało edukacyjne warsztaty “Poznaj swojego pracodawcę”, kształtujące przyszłą kadrę inżynierów w Polsce.

Gala wręczenia nagród dla laureatów konkursu „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną” odbyła się pierwszego dnia XXVIII edycji Międzynarodowych Targów Światła oraz XVIII edycji Międzynarodowych Targów Elektrotechniki. Finał zorganizowanego przez STP konkursu został włączony do szeregu ceremonii rozdania nagród w konkursach na Najlepszy Wyrób Targów, Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019 Roku, Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 Roku, Najlepsze Stoisko Targów, Rytm Światła i Sustainable Lamp. Współorganizowany przez Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Agencję SOMA Sp. J. konkurs „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną” nagradzając zwycięzców, przyczynił się do popularyzacji odpowiedzialnej postawy i godnych naśladowania wzorców wśród teletechników i inżynierów budowlanych.

Jedną z dewiz, która przyświecała organizacji konkursu, stał się protokół Unii Europejskiej o społeczeństwie informacyjnym, według którego wszyscy Europejczycy do 2020 roku powinni mieć dostęp do Internetu o prędkości 30 Mb/s, a co najmniej połowa gospodarstw o prędkości 100 Mb/s. Wytyczne EU oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu MTBiGM (Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012) były probierzem w czasie ewaluacji nadesłanych zgłoszeń. W poszukiwaniu najlepszych instalacji teletechnicznych kapituła jury tegorocznej edycji konkursu weryfikowała jakość przesłanych opisów i zdjęć podstawowych elementów instalacji takich, jak koryta kablowe, anteny, teletechniczna skrzynka mieszkaniowa oraz punkt styku dla operatorów. Nadesłane przez uczestników dokumentacje techniczne stanowiły podstawę do udziału w konkursie.

Zwycięzcą została firma REM BUDEX Czesław Iwanicki, która zaprezentowała zespół czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Sklepowej 22. wraz z podziemnym garażem. Zgłoszony kompleks budynków został wyposażony w nadmiarową instalację teletechniczną, umożliwiającą świadczenie usług przez czterech różnych operatorów. Wykonawcą instalacji była firma DIOMAR.

Drugie miejsce zajął budynek przy ulicy Dereniowej 60, zgłoszony przez wspólnotę mieszkaniową. Instalację wykonały firmy ELMA KT i KOMAX

Trzecie miejsce zajął zespół budynków mieszkalnych na Al. Krakowskiej 109, 109A, B, C. Instalację wykonała firma DIOMAR

Zorganizowany przez Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI konkurs został zrealizowany pod patronatem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Projektowania Budowlanego.

Międzynarodowe Targi Światła oraz Międzynarodowe Targi Elektrotechniki, których kolejna edycja odbyła się w dniach 5-7 lutego w halach warszawskiego Expo XXI, należą do najważniejszych tego rodzaju wydarzeń w Europie. Tegoroczna edycja wydarzenia została podzielona na 5 tematycznie różnych stref wystawowych: Elektromobilność, OZE, Automatyka budynkowa, Oświetlenie terenów publicznych i Teletechnika 2020 – X jubileuszowa wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI.

Wydarzenia towarzyszące takie, jak zaaranżowana z okazji 100-lecia Bauhausu przestrzeń wystawowa Wnętrza Otwartego oraz szereg paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez zaproszonych specjalistów, uświetniły tegoroczne Targi i uatrakcyjniły rozstrzygnięcia wspomnianych konkursów. W powszechnie panującej atmosferze wymiany doświadczeń 262 wystawców tematycznie dedykowanych stref zaprezentowało swoje stoiska, które odwiedziło niemal 8 tys. gości. Wśród nich obok hurtowników, instalatorów, architektów i projektantów przeważali producenci i dystrybutorzy z kraju i zagranicy. Szkolenia i warsztaty prowadziła Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a także Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI. Stoisko Teletechniki XXI było punktem zbornym wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Eksperci obu zespołów w wydzielonej specjalnie części edukacyjnej “Poznaj swojego pracodawcę” pracowali z uczniami technicznych szkół średnich.

Na trzech interaktywnych stanowiskach, przy których zebrało się ponad 170 uczniów z całej Polski, odbyły się praktyki z zakresu spawania kabli światłowodowych oraz łączenia wieloparowych i współosiowych kabli miedzianych. Ćwiczenia obejmowały również ocenę prawidłowości wykonanych połączeń oraz przeprowadzanie pomiarów. Ponadto uczniowie szkół zostali zapoznani z pojęciami nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, m.in. sieci światłowodowych, instalacji anten telewizji naziemnej i satelitarnej, budowy i projektowania multiswitchowych systemów dystrybucji sygnałów TV-SAT.

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Światła oraz Międzynarodowych Targów Elektrotechniki została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W uroczystości wziął udział minister Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, a także prezesi organizacji branżowych oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nagrodzonych miast i gmin. Organizację XXIX Międzynarodowych Targów Światło 2021 oraz XIX Międzynarodowych Targów Elektrotechniki 2021 zaplanowano w terminie 3-5 marca 2021 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/konkurs-budynek-mazowsza-roku-2019-z-najlepsza-instalacja-teletechniczna-rozstrzygniety/

lip 10 2019

KONKURS „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

05-500 Łoziska ul. Konika Polnego 3, (22) 379-66-00, info@teletechnika.org.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

Konkurs jest organizowany, w ramach X Wystawy TELETECHNIKA 2020, pod nazwą Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną” Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI a Współorganizatorami Konkursu są: Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Agencja SOMA Sp. J.

Celem Konkursu jest promowanie budynkowych rozwiązań teletechnicznych, wykonanych zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu MTBiGM Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012 rozdział 8A Warunków Technicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Patronat nad Konkursem objęły: Mazowiecka Okręgowa Izba Inzynierów Budownictwa oraz Izba Projektowania Budowlanego.

Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 15 lipca 2019 do 30 listopada 2019 na terenie Mazowsza. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres: Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI ul. Konika Polnego 3; 05-500 Łoziska lub elektronicznie na adres: konkurs@teletechnika.org.pl w terminie do 30 listopada 2019 od daty ogłoszenia Konkursu. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia do konkursu do pobrania na stronie: www.teletechnika.org.pl oraz stronach Współorganizatorów.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Wystawy TELETECHNIKA 2020, organizowanej w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2020 w dniach 5 – 7 lutego 2020 w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

Miejscowość; ………………………Data; ……………

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

 „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

 • aktualna nazwa, ……………………………………………………………………………………
 • adres …………………………………………………………………………………………………
 • właściciel zgłaszanego obiektu, …………………………………………………………………..
 • telefon kontaktowy ……………………….. ; adres e-mail ………………………………………
 • krótki opis powstania obiektu, ważne fakty związane z obiektem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • kto projektował instalację teletechniczną w budynku

…………………………………………………………………………………………………………

 • kto wybudował instalację teletechniczną w budynku

…………………………………………………………………………………………………………

 • kto jest zarządcą (właścicielem) infrastruktury teletechnicznej w budynku (Koryta kablowe, punkt styku; maszt TV-2sat. Okablowanie: LAN, światłowód,  kable koncentryczne, etc.)

…………………………………………………………………………………………………………

 • krótki opis wybudowanej instalacji teletechnicznej, jej struktury i wyposażenia technicznego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • wykaz posiadanych dokumentacji technicznych wybudowanej instalacji, protokołów pomiarowych i odbioru
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • zdjęcia instalacji (min. 5 fotografii) dla kilku istotnych jej elementów (koryta kablowe, anteny, Teletechniczna Skrzynka Mieszkaniowa, Punkt Styku dla operatorów)
PODSTAWOWE ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZGŁASZANEGO BUDYNKU wymagane wg rozp. MTBiGM z 6.11.2012 (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozp. MI z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynki mieszkalne wielorodzinne
budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna  
funkcjonalny punkt styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną  
OKABLOWANIE BUDYNKOWE okablowanie światłowodowe na potrzeby szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych  
okablowanie symetryczne (UTP) na potrzeby szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych  
okablowanie symetryczne (UTP) na potrzeby telefonii standardowej i lokalnych systemów teletechnicznych (domofon, sygn. alarmowo-przyzywowa itp.)  
okablowanie współosiowe lub światłowodowe na potrzeby zbiorowego odbioru TV naziemnej  
okablowanie współosiowe lub światłowodowe na potrzeby zbiorowego odbioru TV satelitarnej  
okablowanie telekomunikacyjne dodatkowe wg potrzeb (światłowodowe, symetryczne, współosiowe)  
ZAKOŃCZENIA ABONENCKIE telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (do zakończenia wszystkich kabli budynkowych i mieszkaniowych oraz umieszczenia niezbędnych urządzeń)  
gniazda abonenckie światłowodowe  
gniazda abonenckie TV i LAN  
instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej  
ANTENY ZBIOROWE antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV naziemnej  
antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej  
maszt antenowy na potrzeby anten TV zbiorowych i usług telekomunikacyjnych radiowych  

Objaśnienia do wypełniania arkusza zgłoszeniowego;

Arkusz służy do ścisłego określenia zakresu infrastruktury zgłaszanego do Konkursu budynku.

W arkuszu wpisujemy w, odpowiednich rubrykach, wyłącznie słowa „TAK” lub „NIE”

REGULAMIN KONKURSU

„Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany, w ramach X Wystawy TELETECHNIKA 2020, pod nazwą „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Współorganizatorami Konkursu są:

a. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

b. Agencja SOMA Sp. J.

zwani dalej „Współorganizatorami”

4. Partnerzy

5. Patronat: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Izba Projektowania Budowlanego

6. Patronat Medialny

7. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od daty ogłoszenia do 30 listopada 2019 na terenie Mazowsza. (Organizator zastrzega sobie prawo do niezorganizowania konkursu bez podania powodu).

8. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres: Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI ul. Konika Polnego 3; 05-500 Łoziska lub elektronicznie na adres: konkurs@teletechnika.org.pl w terminie do 30 listopada 2019 od daty ogłoszenia Konkursu.

§ 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłaszającym może być każda Jednostka Samorządu Terytorialnego, Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa lub inny podmiot zarządzający zgłaszaną do konkursu nieruchomością. Zgłaszającym może być również wykonawca instalacji lub jej użytkownik, projektant, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy lub właściciela obiektu, który wyrażając zgodę akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.

b) spełnienie warunków podanych w Rozporządzeniu MTBiGM Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012 rozdział 8A Warunków Technicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

c) przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 30 listopada 2019

d) wniesienie opłaty 350 zł + VAT za jedno zgłoszenie (opłata obejmuje wszystkie obiekty znajdujące się w zasobach jednego właściciela na terenie jednej miejscowości).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane będą drogą decyzji Kapituły Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń. Skład Kapituły ustala Organizator Konkursu. Kapituła zastrzega sobie prawo do wizytowania zgłoszonych instalacji przed wydaniem ostatecznej decyzji o wynikach Konkursu
 2. Wszystkie zgłoszone obiekty biorące udział w Konkursie muszą posiadać czynny charakter budynków zamieszkania zbiorowego
 3. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać dla kilku budynków w zasobach jednego właściciela nieruchomości

Wymagania niezbędne przy zgłaszaniu obiektów do Konkursu

 • aktualna nazwa, adres i właściciel zgłaszanego obiektu;
 • krótki opis powstania obiektu, ważne fakty związane z obiektem z podaniem daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
 • kto zaprojektował instalację teletechniczną w budynku
 • kto wybudował instalację teletechniczną w budynku (wykonawca teletechniki) i kto jest jej zarządcą (właścicielem) TV-2sat. LAN, światłowód, i kable koncentryczne
 • opis wybudowanej instalacji teletechnicznej, jej struktury i wyposażenia technicznego (wskazana jest załączona do wniosku kopia dokumentacji powykonawczej teletechnicznej, wersja elektroniczna lub skan dokumentacji powykonawczej.
 • wykaz posiadanych dokumentacji technicznych wybudowanej instalacji, protokołów pomiarowych i odbioru oraz zapewnienie dostępu do dokumentacji dla Kapituły Konkursu.
 • zdjęcia instalacji dla kilku istotnych jej elementów takich jak anteny, Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa, Punkt Styku dla operatorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania wizji lokalnej w zgłoszonym do konkursu obiekcie w terminie ustalonym z zarządcą lub przedstawicielem budynku
 • W Konkursie, zgodnie z regulaminem Konkursu, przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

Kapituła Konkursu może przyznać równorzędne nagrody lub nie przyznać nagród i wyróżnień.

Partnerzy Konkursu mogą przyznać nagrodzonym i wyróżnionym dodatkowe nagrody.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 • Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, jego postanowień i interpretacji Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2020. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.
 • Zdobywcy nagród i wyróżnieni zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 • Wręczenie nagród odbędzie się podczas Wystawy TELETECHNIKA 2020 na Międzynarodowych Targach ELEKTROTECHNIKA 2020, Warszawa, 5-7 lutego 2020, EXPO XXI.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych zawartych w § 3 pkt 3 oraz imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca ewentualnej wizytacji budynku).

2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Przechowywanie danych odbywać się będzie zgodnie z  wymaganiami RODO.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów lub nazw poszczególnych nagród konkursowych oraz specyfikacji nagród rzeczowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronach Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.

PLIKI DO POBRANIA (fotmat PDF):

 1. Zaproszenie do udziału w konkursie
 2. Formularz zgłoszeniowy do konkursu
 3. Regulamin konkursu

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/konkurs-budynek-mazowsza-roku-2019-z-najlepsza-instalacja-teletechniczna/

maj 30 2019

Jubileuszowa X Wystawa TELETECHNIKA 2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI oraz Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej i Agencja SOMA zaprasza firmy branży teletechnicznej do udziału w Wystawie TELETECHNIKA 2020. Jest to X-te spotkanie naszej branży.
Wystawa Teletechnika organizowana jest w ramach targów ELEKTROTECHNIKA i jest to jedyna tego typu impreza w Polsce prezentująca zagadnienia związane z budownictwem telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi, takimi jak: telewizja (kablowa, odbiorcza RTV-SAT, zbiorcza CCTV), telefonia, teleinformatyka, sygnalizacja (alarmowa, p.poż., kontrola dostępu i inne), nagłośnienie (użytkowe, alarmowe, akustyczne).

Wystawie Teletechnika 2020 towarzyszy Konkurs „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”. Integralną częścią imprezy są też szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do projektantów i wykonawców, jak i do deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Celem imprezy jest wykazanie, na konkretnych przykładach, że nowoczesne rozwiązania teletechniczne to nie fanaberia, ale niezbędny element inwestycji czy modernizacji.

W roku 2020, w roku jubileuszu Wystawy Teletechnika, położymy szczególny nacisk na przedstawienie nowoczesnych rozwiązań przesyłu i odbioru sygnałów telewizyjnych dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych, przedstawienie nowoczesnych systemów alarmowych i monitoringu oraz pokazanie rozwiązań systemów teleopieki i telemedycyny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach i X Wystawie TELETECHNIKA 2020 oraz zgłaszania budynków do Konkursu „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/jubileuszowa-x-wystawa-teletechnika-2020/

maj 30 2019

IX Wystawa Teletechnika 2019 – Raport z Wystawy

teletechnika 2019 raport

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/ix-wystawa-teletechnika-2019-zobacz-raport-z-wystawy/

sty 02 2019

IX Wystawa Teletechnika 2019

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI ma przyjemność zaprosić Państwa na IX Wystawę – Teletechnika 2019, która odbędzie się w ramach XVII Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 w dniach 13 – 15 marca br. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zachęcamy do odwiedzania naszego stoiska. Targi odbędą się przy ul. Prądzyńskiego 12/14, w EXPO XXI.

Organizatorami są: Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, PIRC oraz Agencja SOMA.

Film zachęcający do wzięcia udziału w targach: www.youtube.com/watch?v=nc32OwjYH0A

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/ix-wystawa-teletechnika-2019/

gru 29 2018

LIGA SPECJALISTÓW

Liga Specjalistów to konkurs, którego ideą jest propagowanie wiedzy technicznej oraz integracja środowiska specjalistów.

Jeśli należysz do grupy zawodowej związanej z branżą elektryczną lub teletechniczną, ten konkurs jest dla Ciebie!

Konkurs będzie przeprowadzony w czterech turach.

Dziś rusza druga tura, a Wielki Finał będzie miał miejsce na Targach ELEKTROTECHNIKA 2019, 14 marca 2019 roku w Warszawie. W pierwszej turze pytania są wspólne dla branży teletechnicznej i elektrycznej.

Podczas rejestracji wybierasz specjalizację i w kolejnych turach odpowiadasz na pytania ze swojej branży.

GRAJ I WYGRYWAJ NAGRODY!

Przegapiłeś termin udzielenia odpowiedzi? To nie problem!

Możesz odpowiedzieć na pytania z poprzednich tur. Jednak tylko do 22 lutego 2019. Pamiętaj jednak, że Twoje odpowiedzi ocenimy dopiero w terminie opublikowania punktacji w ramach trwającej tury konkursu.

Po każdej turze publikowana jest tabela, gdzie możesz sprawdzać na bieżąco swoją pozycję i ilość zdobytych punktów na tle innych uczestników rywalizacji.

Pełną treść regulaminu znajdziecie Państwo na stronie www.ligaspecjalistow.pl/regulaminprosimy o zapoznanie się z zasadami Konkursu.

Śledź również nasz profil na Facebooku  www.facebook.com/ligaspecjalistow

PATRONAT

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/liga-specjalistow/

kw. 23 2018

Zmiany – kontakt i władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI w. jest w trakcie przeprowadzania zmiany siedziby głównej oraz spraw związanych ze statusem Stowarzyszenia. W związku z aktualnymi sprawami związanymi z reorganizacją zaszły zmiany na stronie Stowarzyszenia w zakładce kontakt oraz władze Stowarzyszenia. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

Kolejne zmiany będą sukcesywnie wprowadzane na stronie w najbliższej przyszłości.

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/zmiany-kontakt-i-wladze-stowarzyszenia/

lis 25 2017

Pożegnanie Jacka Szymczaka

Jacek Szymczak - Założyciel Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI

Jacek Szymczak – Założyciel Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI

    Żegnamy dzisiaj Jacka Szymczaka dla swoich bliskich męża, ojca, dziadka, ale dla środowiska, w którym działał przez całe swoje życie zawodowe wspaniałego człowieka, fachowca i przyjaciela.

    Jacek, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Telekomunikacji, przez kilka lat zbierał doświadczenie pracując zawodowo w kraju oraz za granicą. Następnie rozpoczął własną działalność zawodową pod nazwą MASTER-TELEKOM gdzie zrealizował wiele projektów i systemów teletechnicznych. Był pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI pełniąc w nim funkcję Prezesa Zarządu. Udzielał się także na wielu płaszczyznach środowiska zawodowego uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach takich organizacji jak: Politechnika Warszawska; Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki; Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji; Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej; Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji; Memorandum Narodowy Plan Szerokopasmowy przy Ministerstwie Cyfryzacji; Mazowiecki Klaster ITC; Krajowa Izba Gospodarcza; Akademia Światłowodowa przy FCA; Agencja SOMA czy POLALARM. Jacek był współautorem Kodeksu Dobrych Praktyk powstałego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wydanego staraniem Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI i propagowanego podczas tegorocznej edycji Wystawy Teletechnika 2017 przy Targach ELEKTROTECHNIKA 2017. Brał również udział w licznych konferencjach, targach czy wywiadach telewizyjnych.

    Trudno jest nam pogodzić się z przedwczesną stratą takiego dobrego człowieka, twórcy wielu świetnych pomysłów, inicjatora integracji środowiska zawodowego telekomunikacji i teletechniki, bezgranicznie oddanego sprawie propagowania dobrych wzorców oraz podniesienia rangi zawodu inżyniera telekomunikacji.

    Jacku, bardzo nam będzie Ciebie brakowało, pozostaniesz dla nas niedoścignionym wzorem do naśladowania. Żegnamy Cię z ogromnym bólem i żalem.


Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Politechnika Warszawska - Instytut Telekomunikacji

Politechnika Warszawska – Instytut Telekomunikacji

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Mazowiecki Klaster ICT

Mazowiecki Klaster ICT

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza

Akademia Światłowodowa przy FCA

Akademia Światłowodowa przy FCA

Agencja SOMA

Agencja SOMA

POLALARM

POLALARM

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/pozegnanie-jacka-szymczaka/

lis 04 2016

Jak odebrać budynkową instalację telekomunikacyjną?

Jak dokonać odbioru technicznego instalacji telekomunikacyjnej w budynku wielorodzinnym? Zgodnie z Prawem Budowlanym:
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć, między innymi, protokoły badań i sprawdzeń instalacji telekomunikacyjnej [PB art.57 ust.1 pkt.4].
Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Kontrola obejmuje, między innymi, sprawdzenie wykonania urządzeń budowlanych [PB art.59a.ust.2 pkt.d] oraz zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego [PB art.59a.ust.2 pkt.e].
Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem [PB art.60].

W ramach Dobrych Praktyk zamieszczamy poniżej do darmowego i dobrowolnego wykorzystania wzory protokołów odbioru budynkowej instalacji telekomunikacyjnej. Prosimy o Wasze sugestie i uwagi nt. zawartości tych wzorów na FB >>>

odbior_techniczny

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/odbior-techniczny-budynkowej-instalacji-telekomunikacyjnej/

lip 21 2016

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej i elektrycznej

Zwróciliśmy się z prośbą do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (przy Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa) o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w zakresie uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych.

Czy prawidłowo są używane i co oznaczają nazwy poniższych instalacji:
– teletechniczna
– słaboprądowa, niskoprądowa, niskonapięciowa
– łączności itd.

Do której specjalności (elektrycznej czy telekomunikacyjnej) zaliczyć poniższe instalacje:
– instalacja teleinformatyczna, komputerowa, LAN, WLAN
– instalacja internetowa, digital signage
– instalacja domofonowa
– instalacja RTV-SAT
– instalacja elektronicznych systemów zabezpieczeń: CCTV, SSWiN, KD, DSO
– instalacja wykrywania pożaru
– instalacja telemetryczna, telematyczna
– instalacja nagłośnieniowa
– BMS (Building Managment System), SMS (Security Managment System)
– itp.

2016-06-29 2016-07-14
2016-06-29 treść zapytania do
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
2016-07-14 odpowiedź
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/uprawnienia-budowlane-w-specjalnosci-telekomunikacyjnej-i-elektrycznej/

lip 01 2016

Usuwanie barier dla rozwoju telekomunikacji, a sytuacja zawodowa w branży

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI uczestniczy w
Memorandum przy Ministerstwie Cyfryzacji na rzecz rozwoju
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych. Poniższy tekst
powstał przy okazji dyskusji grupy problemowej ds. usuwania
barier inwestycyjnych w telekomunikacji.

teletechnika2Usuwanie barier inwestycyjnych w telekomunikacji kojarzy mi się nieodparcie z odśnieżaniem dróg podczas obfitych opadów śniegu. Najpierw główna droga, aby był swobodny przejazd przez miejscowość, a potem … no właśnie, czy będą także odśnieżane te wszystkie boczne drogi i wjazdy do posesji? Bo jeśli pozostaną nieodśnieżone, a w dodatku zasypane skibami po odśnieżeniu głównej drogi to sytuacja dla całej miejscowości w żaden sposób się nie poprawi. Możliwy będzie tylko ruch tranzytowy, a poza tym cała miejscowość nadal będzie sparaliżowana zwałami śniegu. Podobnie jest z usuwaniem barier inwestycyjnych w telekomunikacji – usunięcie jednej bariery, powoduje powstanie utrudnień (jak zwałów śniegu) w innym miejscu. Taki wyraźny przykład można było zauważyć podczas dyskusji na naszym ostatnim spotkaniu: „brak inżynierów do projektowania sieci telekomunikacyjnych – usuńmy tę barierę”. Jak nietrudno zauważyć pokonanie tej bariery można wykonać na dwa zasadniczo różne sposoby:

 • albo przyjąć jakiś pakiet zwiększający liczebność i aktywność kadry inżynierskiej w specjalności telekomunikacyjnej,
 • albo (co było niestety jakby sugestią) uprościć, zmniejszyć wymagania, albo nawet zlikwidować wymogi kwalifikacji zawodowych …

To drugie podejście będzie miało oczywiście szybki skutek w łatwiejszym opracowywaniu bieżących dokumentacji projektowych. Ale jakie trwałe piętno odciśnie na środowisku inżynierskim? Dla rozwoju i utrzymania społeczeństwa informacyjnego, internetu rzeczy, cyfryzacji, inteligentnych budynków, osiedli itd. potrzebna nam jest już teraz, ale również i w przyszłości naprawdę liczna i wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska. Kadra, która jak się wydaje, nie rozwija się obecnie w naszym kraju prawidłowo. Gdzie w tej chwili najczęściej pracują specjaliści – projektanci telekomunikacyjni? Ano jako np. „konie pociągowe” w kombinowanych (studenci + osoby spoza branży) zespołach projektowych, obsługujących doraźne projekty operatorskie lub jako luźno współpracujący z biurami architektonicznymi „projektanci” budynkowych instalacji teletechnicznych lub słaboprądowych, wykonywanych oczywiście tradycyjnie od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat w ten sam sposób przez projektantów elektryków, którzy na domiar złego, często nawet nie słyszeli o programie rozwoju szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. To dlaczego budynkowych instalacji telekomunikacyjnych nie projektują fachowi projektanci branżowi? Bo inwestorzy i 95% społeczeństwa nie widzą takiej potrzeby. Wygląda na to, że w powszechnej świadomości większości społeczeństwa, telekomunikacja to jest to to samo, co „Telekomunikacja Polska”, a instalacja telekomunikacyjna to tylko telefon stacjonarny i (raczej) słaby internet oferowany niegdyś przez TP. Typowy Kowalski mówi więc: „telefonu stacjonarnego nie potrzebuję, a szybki internet mam z LTE, więc po co mi budynkowa instalacja telekomunikacyjna? Zawracanie głowy.” No i mamy klasyczny przykład „braku odśnieżania pobocznych jezdni”. Co prawda w przepisach prawa istnieją całkiem dobre zapisy o konieczności budowy budynkowych instalacji telekomunikacyjnych oraz o uprawnieniach budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej, ale …. No właśnie! Wystarczy, że ten sam zestaw urządzeń budynkowych nazwie się nieco inaczej: jako np. instalacja teletechniczna lub słaboprądowa i można powierzyć całą realizację od projektu do wykonania zupełnie innej branży – elektrycznej. Koledzy elektrycy, nie można powiedzieć (!), zwykle dobrze znają instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) z zakresu np. zabezpieczeń, czy domofonów, ale zwykle nie wiedzą nic o potrzebach i specyfice współczesnej instalacji telekomunikacyjnej, która w ostatnich latach uległa diametralnej metamorfozie. A przecież wszystkie budynkowe instalacje telekomunikacyjne, teletechniczne, słaboprądowe, niskoprądowe, czy jak tam je jeszcze nazywać, korzystają (a przynajmniej powinny korzystać) z tej samej budynkowej infrastruktury budowlanej.
Aktualnie, wykonując okazjonalnie zadania inspektora nadzoru inwestorskiego, obserwuję ostry spór pomiędzy dwiema grupami zawodowymi: elektryków i teletechników (telekomunikantów? – niezbyt dobrze jednak brzmi). Spór nie polega na tym, że elektrycy wykonują samodzielne funkcje techniczne nie w swojej specjalności czyli telekomunikacyjnej. Spór polega na tym, że ta sama instalacja budynkowa może być nazwana albo instalacją „telekomunikacyjną”, albo „słaboprądową” albo jeszcze inaczej. Jest to całkowita dowolność nazywającego. Nikt na żadnym etapie tego w żaden sposób nie weryfikuje. A efekt? Projekt i wykonanie trafia albo do jednego, albo do innego specjalisty branżowego. Albo będzie to instalacja zintegrowana, wykonana z duchem wymagań szerokopasmowej telekomunikacji, albo wg tradycyjnej (przez wiele lat niezmiennej) instalacji elektrycznej, gdzie jedynym wydzielonym medium telekomunikacyjnym jest kabelek telefoniczny typu YTKSY (czyli bez obowiązującego w nowych budynkach światłowodu, RTV-SAT, LAN itd.). Jest jeszcze jeden bardzo niekorzystny efekt, mający znaczące oddziaływanie na przyszłość. Specjaliści telekomunikacji „nie są potrzebni” więc nie są dopuszczani do wielobranżowych zespołów projektowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nie ma więc miejsca, gdzie niezależni inżynierowie branżowi byliby powszechnie pożądani i gdzie mogliby „szlifować” swoje umiejętności zawodowe dla rozwoju zintegrowanych instalacji budynkowych XXI wieku. Przykre jest, że absolwenci studiów z zakresu telekomunikacji nie wiążą swej przyszłości zawodowej z budownictwem telekomunikacyjnym – bo nie ma takiego zapotrzebowania na rynku (?!).
Jako, zapewne jeden z nielicznych uczestników Memorandum, jestem czynnym zawodowo inżynierem telekomunikacji. Na poruszane kwestie patrzę więc z własnej perspektywy, czyli techniki budynkowych instalacji telekomunikacyjnych oraz funkcjonowania środowiska zawodowego. I tak jak z przytoczonym na początku porównaniem do odśnieżania, dostrzegam dobre i złe elementy usuwania barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Widzę zatem, gdzie przy okazji „odśnieżania” tej głównej drogi – zasypywane są jednocześnie uliczki dojazdowe.
Ważne jest nie tylko tu i teraz, ale również jutro i pojutrze. Bez niezależnej od doraźnych potrzeb inwestycyjnych i oczekiwań przedsiębiorców telekomunikacyjnych kadry inżynierskiej instalacji telekomunikacyjnych, nie rozwiniemy i nie utrzymamy nowoczesnej infrastruktury. No, chyba że ograniczymy się wyłącznie do gotowych rozwiązań oferowanych w pakiecie przez najsilniejszych uczestników rynku.

Przykłady niekorzystnych zapisów prawnych z naszej perspektywy:

brak jednoznacznego zapisu określenia „instalacja teletechniczna” – chociaż powszechnie jest stosowane w obiegu branżowym (np. w warunkach technicznych od operatorów), w nazewnictwie projektowym, a także w niektórych zapisach prawnych, np.:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) (tekst jednolity dz. u. 2013 poz. 1129) – par. 19, ust. 4, lit. h
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) – par. 4, ust. 1, pkt. 10
„10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;”
Skąd ma być wiadomo co to jest „sieć i instalacja teletechniczna”? Dowolność interpretacji?

niekorzystne definicje pojęć
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800 z późn. zm.
zgodnie z definicją zawartą w prawie – telekomunikacja jest zrównana z teletransmisją (tak mi kiedyś zarzucił pewien elektryk, że telekomunikacja to tylko teletransmisja, a centrala telefoniczna to nie urządzenie telekomunikacyjne bo telekomutacyjne i nie należy do sfery telekomunikacji – nie miał racji?)
art. 2, ust. 42 telekomunikacja – nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną;”
albo np.
art. 2, ust. 8a) instalacja telekomunikacyjna budynku – elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego;” – problem, gdy instalacja nie jest zakończona gniazdem abonenckim – czy wówczas nie jest to instalacja telekomunikacyjna? Więc nie jest to zadanie dla specjalisty telekomunikacji?

Powyższe przykłady to tylko pierwsze z brzegu, ilustrujące jak usuwanie jednych barier powoduje powstawanie innych lub znaczących utrudnień. Żaden z postulatów nie odnosi się wprost do rozwoju środowiska zawodowego – bez niego chyba raczej nie będzie dobrze … Zdecydowana większość postulatów odnosi się do ułatwień dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nie jestem przekonany, czy tylko ten kierunek jest jedynie słuszny. Czy praca nad inwestorami i użytkownikami końcowymi nie przyniosłaby lepszych efektów i nie otwierała dostępu do budynków od strony samych budynków? W tej chwili operatorzy często wchodzą do budynku „na siłę”; czy nie lepiej byłoby być witanym z „otwartymi ramionami” jak oczekiwany przybysz?

29.06.2016

Jacek Szymczak
Prezes Stowarzyszenia
Teletechników Polskich XXI

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/1831-2/

cze 30 2016

Rekomendacje dla członków STPXXI / prosimy o Wasze opinie

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dn. 17.06
przyjęliśmy plan działań Stowarzyszenia na lata 2016-2017.
Jednym z ważnych dla nas wszystkich tematem jest wsparcie dla członków.
Przyjęliśmy następujący plan/zakres wsparcia:

Wdrożenie zasad rekomendacji udzielanych przez STPXXI:
– ekspert Stowarzyszenia Teletechników Polskich
– rekomendowana firma
– rekomendowane wydawnictwo
– rekomendowane szkolenie
– rekomendowana usługa

Powołaliśmy także zespół do opracowania ogólnych zasad udzielania rekomendacji:
kol. Waldemar Szylar – przewodniczący zespołu
kol. Waldemar Kapis
kol. Jacek Szymczak

Czekamy na Wasze oczekiwania, uwagi i sugestie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/rekomendacje-dla-czlonkow-stpxxi/

cze 09 2016

Nowa ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

sejm

 

 

 

 

Nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2016 poz. 903

link do ustawy na stronie Sejmu >>>

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/projekt-zmiany-ustawy-o-wspieraniu-rozwoju-uslug-i-sieci-telekomunikacyjnych/

cze 04 2016

17.06.2016 Walne Zgromadzenie Członków

walne2016

TERMIN: 17.06.2016, godz. 16:30;
drugi termin (w przypadku braku quorum o godz. 17:00)
MIEJSCE: Warszawa, ul. Ksawerów 3 (biuro cowork)

PORZĄDEK OBRAD:
1. otwarcie obrad,
2. sprawdzenie wymaganego quorum; w przypadku braku quorum zwołanie Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w tym samym miejscu na godz. 17:00,
3. wybór prezydium Zgromadzenia,
4. zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,
5. sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2015,
6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok,
7. zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia za 2015 rok (uchwała 1),
8. sprawozdanie Zarządu ze stanu realizacji „Najważniejszych Kierunków Działań
Stowarzyszenia”,
9. prezentacja wprowadzająca nt. możliwości podjęcia innowacyjnej działalności w zakresie
teletechniki,
10. najważniejsze kierunki działań Stowarzyszenia na lata 2016-2017 (uchwała 2),
11. dyskusja i podjęcie ewentualnych dodatkowych uchwał,
12. zakończenie obrad.

Prezes Zarządu
Warszawa, 04.06.2016

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/17-06-2016-walne-zgromadzenie-czlonkow/

mar 09 2016

PATRONAT BRANŻOWY – innowacyjna obsługa teletechniczna i telekomunikacyjna osiedla mieszkaniowego

osiedle
Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI objęło patronatem branżowym innowacyjne postępowanie przetargowe:

Integracja i obsługa osiedlowej instalacji teletechnicznej oraz świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych i nadzoru przy użyciu alarmu na rzecz mieszkańców osiedla ‘Przy Wale’ w Warszawie

Osiedle domów jednorodzinnych „Przy Wale” (jako jedno z nielicznych w okolicy) jest w pełni wyposażone w lokalną kanalizację teletechniczną, umożliwiającą dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych w najnowszej technologii FTTH, a także zastosowanie różnorodnych lokalnych systemów elektronicznych, w tym z zakresu ochrony osób i mienia, zapewniająca wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Zagwarantowanie zintegrowanej obsługi technicznej i operatorskiej, zgodne z zasadami Inteligentnego Osiedla, umożliwi mieszkańcom osiągnięcie wysokich standardów funkcjonalnych użytkowania systemów przy potencjalnie korzystniejszych efektach ekonomicznych.
W ramach patronatu nadzorujemy przebieg postępowania, jak również późniejsze działania Wykonawcy, które będą konsultowane i opisywane na naszej stronie internetowej oraz w innych opracowaniach branżowych jako ewentualna propozycja dobrych praktyk. Da to możliwość pełnej prezentacji konkretnego praktycznego przykładu (know-how) dla innych, podobnych osiedli mieszkaniowych, a Wykonawcy może zapewnić unikatowe doświadczenie i realną przewagę konkurencyjną w przyszłych realizacjach.

dokumentacja przetargowa Dokumentacja przetargowa

termin składania ofert 23.03.2016

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/innowacyjna-obsluga-teletechniczna-i-telekomunikacyjna-osiedla-nasz-patronat-branzowy/

lut 10 2016

Nowe studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

studia_podyplomowe_teletech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie Politechniki >>>
Program studiów >>>

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/studia/

sty 22 2016

VI Wystawa TELETECHNIKA 2016

teletechnika_2016

Zapraszamy do odwiedzenia dorocznej imprezy branżowej: TELETECHNIKA’ 2016
Centrum Targowe EXPO XXI
Warszawa, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
Równolegle odbywają się także Targi ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO, i CENERG.

konf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobacz fotoreportaż z poprzednich edycji:

stoisko_stp
dipol
emiter
teltech
informacja2
informacja3
szkolenie_teltech
szkolenie
informacja
rozdanie_nagrod
rozdanie_nagrod2

 


Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/vi-wystawa-teletechnika-2016/

Starsze posty «