statut

(…)

§ 1

  1. Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową o charakterze zawodowo-naukowo-technicznym, działającym na rzecz użyteczności publicznej i stanowi dobrowolne zrzeszenie osób, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z szeroko pojętą branżą teletechniczną.

(…)

§ 5

Cele Stowarzyszenia:

a)  Podnoszenie wiedzy wśród społeczeństwa na temat branży teletechnicznej: jej funkcji i znaczenia dla rozwoju cywilizacyjnego kraju.

b)  Propagowanie dobrych praktyk budowy i utrzymania infrastruktury teletechnicznej.

c)  Wspieranie dążeń i interesów zawodowych projektantów, wykonawców i administratorów sieci i systemów teletechnicznych.

d)  Integrowanie środowiska zawodowego teletechników.

e)  Wspieranie inicjatyw, działań i postaw sprzyjających rozwojowi branży teletechnicznej.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:

a)  Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.

b)  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz swobodnej wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

c)  Współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

d)  Promowanie branży teletechnicznej w środowiskach: architektów, budowniczych, administratorów, inwestorów, wydawców prasy fachowej itp..

e)  Promowanie rzetelnych wykonawców w branży teletechnicznej; udzielanie rekomendacji eksperckich najbardziej doświadczonym w branży członkom Stowarzyszenia.

f)   Prowadzenie działalności rzeczoznawczej.

g)  Przeciwdziałanie psuciu wizerunku branży teletechnicznej przez nierzetelnych wykonawców oraz niewłaściwe sposoby realizacji inwestycji.

h)  Organizowanie spotkań, wspólnych wycieczek itp., sprzyjających tworzeniu przyjacielskich relacji i koleżeńskiego wsparcia pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

i)   Kreowanie jednolitych standardów tworzenia infrastruktury teletechnicznej.

j)   Systematyzowanie nazewnictwa z zakresu teletechniki.

k)  Inspirowanie działań normalizacyjnych z zakresu teletechniki.

l)   Inspirowanie działań zmierzających do powstawania innowacyjnych produktów, rozwiązań technicznych itp. z zakresu teletechniki.

m) Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia na drodze postępowania pojednawczego i polubownego.

(…)

Warszawa, 22.04.2009

pdflogo

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/statut/