Przegląd najważniejszych aktów prawnych i norm dotyczących instalacji telekomunikacyjnych

Wybrane akty prawne, dotyczące instalacji telekomunikacyjnych.

(stan na dzień 24.07.2015)

 

USTAWY:

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. “Prawo budowlane” Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.

spis treści:

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1-11
Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 12-16
Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 17-27
Rozdział 4 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 28-40
Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych 41-60
Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych 61-73
Rozdział 7 Katastrofa budowlana 73-79
Rozdział 8 Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 80-89
Rozdział 9 Przepisy karne 90-94
Rozdział 10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie 95-102
Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe 103-108
Załącznik: Kategorie obiektów budowlanych

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 z 2005 roku, poz. 1864),
 3. rozporządzenie Ministra Łączności z 21 kwietnia 1995 roku w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr50 z 1995 roku, poz. 271 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 roku, poz. 430, z późn. zm.),
 5. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680),
 6. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 roku, poz. 735),
 7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 stycznia 2002 roku w sprawie przepisów techniczno -budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. nr 12 z 2002 roku, poz. 116, z późn. zm.),
 8. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 1996 roku, poz. 144 z poźn. zm),
 9. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. nr 151 z 1998 roku, poz. 987, z późn. zm.),
 10. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859),
 11. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),
 12. rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86 z 2007 roku, poz. 579, z późn. zm.),
 13. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 101 z 1998 roku, poz. 645, z późn. zm.),
 14. rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z 21 listopada 2005 roku (Dz. U. Nr 243 z 2005 roku, poz. 2063 późn. zm.),
 15. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 sierpnia 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 103 z 1996 roku, poz. 447),
 16. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4 października 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 132 z 2001 roku, poz. 1479),
 17. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i gospodarki Żywnościowej 7 października 1997 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. nr 132 z 1997 roku, poz. 887),
 18. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 roku w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. nr 130 z 1998 roku, poz. 859, z poźn. zm.).
 19. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)
 20. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1516)
 21. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)
 22. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
 23. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
 24. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)
 25. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
 26. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127)
 27. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1130)
 28. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1231)
 29. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134)
 30. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2009 nr 23 poz. 135)
 31. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539)
 32. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278)
 33. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1513)
 34. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)
 35. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. (Dz.U. 1999 nr 24 poz. 216)
 36. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)
 37. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135)
 38. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104)
 39. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1802)
 40. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 888)
 41. zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)
KODEKS BUDOWLANY (PROJEKTOWANY)

spis treści:

DZIAŁ I Przepisy ogólne 1-17

DZIAŁ II Organy administracji publicznej
Rozdział 1 Organy właściwe w zakresie procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych 18-37
Rozdział 2 Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 38-47

DZIAŁ III Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i uczestnicy procesu budowlanego
Rozdział 1 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 48-56
Rozdział 2 Uczestnicy procesu budowlanego 57-66

DZIAŁ IV Sytuowanie obiektów budowlanych 67-73

DZIAŁ V Proces budowlany
Rozdział 1 Postanowienia ogólne 74-86
Rozdział 2 Przygotowanie budowy 87-105
Rozdział 3 Budowa 106-111
Rozdział 4 Zakończenie budowy 112-118
Rozdział 5 Roboty budowlane inne niż budowa 119-122
Rozdział 6 Przepisy szczególne dotyczące procesu budowlanego 123-124
Rozdział 7 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 125-126

DZIAŁ VI Utrzymanie obiektów budowlanych 127-142

DZIAŁ VII Katastrofa budowlana 143-150

DZIAŁ VIII Kontrola i nadzór procesu budowlanego 151-165

DZIAŁ IX Wyroby budowlane
Rozdział 1 Postanowienia ogólne 166-170
Rozdział 2 Znak budowlany i krajowa deklaracja właściwości użytkowych 171-175
Rozdział 3 Obowiązki producentów w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym 176-182
Rozdział 4 Wyznaczanie upoważnionych przedstawicieli producentów w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym 183-184
Rozdział 5 Obowiązki importerów w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym 185-190
Rozdział 6 Obowiązki sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym 191-193
Rozdział 7 Krajowa ocena techniczna 194-200
Rozdział 8 Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 201-203
Rozdział 9 Jednostki oceny technicznej (JOT) i krajowe jednostki oceny technicznej 204-212
Rozdział 10 Rada Wyrobów Budowlanych 213-214
Rozdział 11 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym 215-236
Rozdział 12 Postępowania dotyczące wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym 237-242

DZIAŁ X Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie i przepisy karne
Rozdział 1 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie 243-254
Rozdział 2 Przepisy karne 255-258

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233
 4. Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 M.P. 2012 nr 0 poz. 252
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1385
USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Dz.U. 2011 nr 148 poz. 886
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych Dz.U. 2015 nr 0 poz. 941
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1334
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t Dz.U. 2015 nr 0 poz. 802
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach Dz.U. 2005 nr 67 poz. 583
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Dz.U. 2011 nr 80 poz. 433
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej Dz.U. 2011 nr 77 poz. 417
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej Dz.U. 2011 nr 133 poz. 773
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Funduszu Drogowego Dz.U. 2011 nr 91 poz. 524
 14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1079
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1192
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji Dz.U. 2010 nr 121 poz. 819
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa. Dz.U. 2001 nr 32 poz. 363
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późn. zm.

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1183
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Dz.U. 2012 nr 0 poz. 199
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 309
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1247
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1328
 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1772
 9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej Dz.U. 2015 nr 0 poz. 107
 10. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453
 11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych Dz.U. 2014 nr 0 poz. 914
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych Dz.U. 2003 nr 104 poz. 972
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie. Dz.U. 2001 nr 80 poz. 866
 15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1368
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków. Dz.U. 2000 nr 26 poz. 316
 17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty Dz.U. 2014 nr 0 poz. 917
 18. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Dz.U. 2014 nr 0 poz. 176
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przyjęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii. Dz.U. 2000 nr 1 poz. 4
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Dz.U. 2013 nr 0 poz. 249
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800 z późn. zm.

spis treści:

DZIAŁ I Postanowienia ogólne
Rozdział 1 Zakres ustawy 1-9
Rozdział 2 Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej 10-14
Rozdział 3 Postępowanie konsultacyjne 15-17
Rozdział 4 Postępowanie konsolidacyjne 18-20

Dział II Regulowanie rynku telekomunikacyjnego
Rozdział 1 Analiza rynku, postępowanie w sprawie określania rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylania obowiązków regulacyjnych 21-25
Rozdział 2 Dostęp telekomunikacyjny 26-45
Rozdział 3 Regulowanie usług na rynku detalicznym 46-48
Rozdział 4 Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów 49-55

Dział III Ochrona użytkowników końcowych i usługa powszechna
Rozdział 1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym 56-80
Rozdział 2 Świadczenie usługi powszechnej 81-103
Rozdział 3 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych 104-108
Rozdział 4 Sposoby rozstrzygania sporów 109-110

DZIAŁ IV Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją
Rozdział 1 Gospodarowanie częstotliwościami 111-125
Rozdział 2 Gospodarowanie numeracją 126-131

DZIAŁ V Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne 132-136

DZIAŁ VI Infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe
Rozdział 1 Infrastruktura telekomunikacyjna 137-142
Rozdział 2 Używanie i obsługa urządzeń radiowych 143-151
Rozdział 3 Wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych 152-158

DZIAŁ VII Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych 159-175

DZIAŁ VIII Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego 176-182

DZIAŁ IX Opłaty telekomunikacyjne 183-188

DZIAŁ X Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem UKE
Rozdział 1 Organy administracji łączności 189-198
Rozdział 2 Kontrola i postępowanie pokontrolne 199-205
Rozdział 3 Postępowanie przed Prezesem UKE 206-207

DZIAŁ XI Przepisy karne i kary pieniężne 208-210

DZIAŁ XII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących 211-220
Rozdział 2 Przepisy przejściowe 221-233
Rozdział 3 Przepisy końcowe 234-235

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym /art. 42 ust. 4 ( Dz.U. 2008 nr 138 poz. 866)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione /art. 100 ust. 3 ( Dz.U. 2008 nr 130 poz. 830)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego /art. 32 ( Dz.U. 2008 nr 145 poz. 919)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia /art. 205 ust. 2 ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1821)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1281)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 471)
 7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1697)
 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 12)
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb ( Dz.U. 2011 nr 75 poz. 404)
 10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji ETSI TS 102 164 V1.3.1 (2006-09) Zintegrowane Telekomunikacyjne i Internetowe Usługi i Protokoły dla Zaawansowanych Sieci (TISPAN): Protokoły lokalizacji miejsca niebezpieczeństwa ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1527)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu ( Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1406)
 12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego /art. 144 ust. 3 ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1843)
 13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 10)
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi ( Dz.U. 2010 nr 130 poz. 875)
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2 ( Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2335)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości /art. 111 ust.3 ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 161)
 17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 99)
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1586)
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1936)
 20. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 835)
 21. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1174)
 22. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 11)
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej ( Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2857)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego “112” albo innych numerów alarmowych ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 37)
 25. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1890)
 26. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1201)
 27. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi telekomunikacyjnej wchodzącej w skład usługi powszechnej ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1496)
 28. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ( Dz.U. 2010 nr 48 poz. 281)
 29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania ( Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1828)
 30. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług ( Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2140)
 31. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 386)
 32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa ( Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1302)
 33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego /art. 181 ( Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1568)
 34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń /art. 176a ust. 5 ( Dz.U. 2010 nr 15 poz. 77)
 35. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej /art. 5 ust. 1 ( Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1736)
 36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych ( Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1670)
 37. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 284)
 38. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych /art. 79c ust. 3 ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 464)
 39. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ( Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2794)
 40. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej ( Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1245)
 41. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej ( Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1298)
USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. „O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675

spis treści:

Rozdział 1 Przepisy ogólne art. 1-2
Rozdział 2 Działalność w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych art. 3-29
Rozdział 3 Łącza telekomunikacyjne w budynkach oraz prawo drogi art. 30-36
Rozdział 4 Odrębna własność elementów infrastruktury telekomunikacyjnej art. 37-45
Rozdział 5 Szczególne zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych art. 46-48
Rozdział 6 Szczególne zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych art. 49-61
Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących art. 62-74
Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe art. 75-87

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 276)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji (Dz.U. 2010 nr 118 poz. 796)
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 907

spis treści:

DZIAŁ I Przepisy ogólne
Rozdział 1 Przedmiot regulacji 1-6
Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień 7-10
Rozdział 3 Ogłoszenia 11-13

DZIAŁ II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy 14-28
Rozdział 2 Przygotowanie postępowania 29-38
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień
Oddział 1 Przetarg nieograniczony 39-46
Oddział 2 Przetarg ograniczony 47-53
Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem 54-60
Oddział 3a Dialog konkurencyjny 60a-60e
Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia 61-65
Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki 66-68
Oddział 6 Zapytanie o cenę 69-73
Oddział 7 Licytacja elektroniczna 74-81
Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty 82-95
Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań 96-98

DZIAŁ III Przepisy szczególne
Rozdział 1 Umowy ramowe 99-101
Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów 102-109
Rozdział 3 Konkurs 110-127
Rozdział 4 Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych 128-131
Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 131a-131w
Rozdział 5 Zamówienia sektorowe 132-138

DZIAŁ IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 139-151

DZIAŁ V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Rozdział 1 Zakres działania 152-156
Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych 157-160
Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień
Oddział 1 Przepisy ogólne 161-164
Oddział 2 Kontrola doraźna 165-168
Oddział 3 Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 169-171
Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza 172-176a
Rozdział 5 (uchylony)

DZIAŁ VI Środki ochrony prawnej
Rozdział 1 Przepisy wspólne 179
Rozdział 2 Odwołanie 180-198
Rozdział 3 Skarga do sądu 198a-198g

DZIAŁ VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 199-203

DZIAŁ VIII Zmiany w przepisach obowiązujących
(pominięte) 204-219

DZIAŁ IX Przepisy przejściowe i końcowe 220-227

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1372)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. 2010 nr 12 poz. 68)
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1361)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 233)
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 231)
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2010 nr 12 poz. 69)
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458)
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2010 nr 48 poz. 280)
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559)
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. 2010 nr 41 poz. 238)
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1692)
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1735)
 15. Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P. 2004 nr 52 poz. 886)
 16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 820)
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1063)
 18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1530)
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 885)
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 49 poz. 470)
USTAWA O NORMALIZACJI

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późn. zm.

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Zarządzenie Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. M.P. 2002 nr 61 poz. 874
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej. Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2040
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2039
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2041
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2038
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1577
USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.

wykaz przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania Dz.U. 2004 nr 73 poz. 659
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania Dz.U. 2011 nr 8 poz. 32
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami Dz.U. 2012 nr 0 poz. 385
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1540
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność Dz.U. 2012 nr 0 poz. 711
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki Dz.U. 2014 nr 0 poz. 588
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego Dz.U. 2006 nr 148 poz. 1070
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób Dz.U. 2004 nr 15 poz. 130
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2171
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2200
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203
 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności Dz.U. 2004 nr 4 poz. 23
 22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek Dz.U. 2011 nr 83 poz. 454
 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1846
 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U. 2013 nr 0 poz. 547
 25. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
  M.P. 2003 nr 46 poz. 693
  M.P. 2004 nr 17 poz. 297
  M.P. 2004 nr 31 poz. 551
  M.P. 2004 nr 43 poz. 758
  M.P. 2004 nr 7 poz. 117
  M.P. 2005 nr 2 poz. 19
  M.P. 2005 nr 20 poz. 309
  M.P. 2005 nr 26 poz. 369
  M.P. 2005 nr 47 poz. 643
  M.P. 2005 nr 75 poz. 1053
  M.P. 2006 nr 16 poz. 200
  M.P. 2006 nr 17 poz. 201
  M.P. 2006 nr 38 poz. 424
  M.P. 2006 nr 53 poz. 576
  M.P. 2007 nr 20 poz. 237
  M.P. 2007 nr 20 poz. 238
  M.P. 2007 nr 55 poz. 625
  M.P. 2008 nr 20 poz. 204
  M.P. 2008 nr 57 poz. 520
  M.P. 2009 nr 11 poz. 139
  M.P. 2009 nr 47 poz. 698
  M.P. 2010 nr 11 poz. 119
  M.P. 2010 nr 67 poz. 852
  M.P. 2011 nr 17 poz. 182
  M.P. 2011 nr 76 poz. 746
  M.P. 2012 nr 0 poz. 58
  M.P. 2012 nr 0 poz. 612
  M.P. 2013 nr 0 poz. 1009
  M.P. 2013 nr 0 poz. 548
  M.P. 2014 nr 0 poz. 1052
  M.P. 2014 nr 0 poz. 141
  M.P. 2015 nr 0 poz. 194
 26. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
  M.P. 2011 nr 1 poz. 7
  M.P. 2012 nr 0 poz. 658
  M.P. 2014 nr 0 poz. 1050
 27. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach

M.P. 2004 nr 50 poz. 858
M.P. 2005 nr 46 poz. 636
M.P. 2006 nr 69 poz. 706
M.P. 2007 nr 73 poz. 785
M.P. 2013 nr 0 poz. 328

 

ROZPORZĄDZENIA:

MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690

wybrane zapisy (tekst ujednolicony):

 

Dział III Budynki i pomieszczenia

Rozdział 1 Wymagania ogólne

§ 56. Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

§ 97. 1. Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2 m, jeżeli inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań.

2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m, z zastrzeżeniem § 242 ust. 3.

3. Wysokość kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m, przy czym na odcinkach o długości do 4 m wysokość kanałów może być obniżona do 0,9 m.

4. Odległość między włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie może przekraczać 30 m. Włazy te powinny znajdować się na każdym załamaniu kanału i mieć wymiary co najmniej 0,6 m × 0,6 m lub średnicę 0,6 m.

5. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEPE-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

§ 98. 1. Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości, stosownie do ich przeznaczenia.

2. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposażone w instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych instalacji i urządzeń.

 

(…)

 

Dział IV Wyposażenie techniczne budynków

Rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna

§ 192a. Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

§ 192b. Instalacją telekomunikacyjną, o której mowa w § 56, zwaną dalej „instalacją telekomunikacyjną”, jest zainstalowany i połączony pod względem technicznym i funkcjonalnym układ jej elementów wykonany zgodnie z Polską Normą dotyczącą planowania i wykonywania instalacji wewnątrz budynków.

 

§ 192c. Instalację telekomunikacyjną budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem § 192d, stanowi w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu radiowego do wyjścia gniazda abonenckiego.

 

§ 192d. Instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, stanowi w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia gniazda światłowodowego zlokalizowanego w każdym lokalu użytkowym.

 

§ 192e. Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;

3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

4) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;

5) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;

6) okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;

7) okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt 4 i 5.

 

§ 192f.

1. Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku) powinien:

1) być usytuowany w odrębnym pomieszczeniu technicznym, zgodnym z warunkami technicznymi określonymi w § 96–98, na pierwszej kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia – w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w odpowiednią instalację i urządzenia elektryczne;

2) zapewniać przełącznice wyposażone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniające pełne możliwości wielokrotnego podłączania i odłączania pomiędzy zewnętrzną siecią telekomunikacyjną i instalacjami wewnętrznymi;

3) być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych oraz dostępem osób nieupoważnionych;

4) być łatwo dostępny dla obsługi technicznej;

5) być oznakowany w sposób jednoznacznie określający przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tego punktu;

6) umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego;

7) zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie równego dostępu..

 

2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku.

 

3. W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony przed przepięciami, a gdy instalacja może być narażona na przetężenie – również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach należy umieścić w strefie chronionej przez instalację piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3, lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzące ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach (przekraczające 10 m) powinny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć od wyładowań bezpośrednich i pośrednich.

 

4. Instalacja telekomunikacyjna powinna:

1) umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług;

2) zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej;

3) być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej ilości jej elementów, o których mowa w § 192c, § 192d i § 192e, a także instalację dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku;

4) umożliwiać przyłączenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnału urządzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

5. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192d pkt 2 oraz § 192e pkt 3:

1) od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:
a) tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm–1625 nm nie większa niż 0,4 dB/km,
b) tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km,
c) tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km,
d) długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ0 nie mniejsza niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm,
e) współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 • km,
f) nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 μm przy tolerancji średnicy pola modu ± 0,6 μm,
g) długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm,
h) tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm nie większa niż 0,1 dB;

2) należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC;

3) tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550 nm.

 

6. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 4, należy stosować:

1) kable współosiowe kategorii RG-6 lub wyższej, wykonane w klasie A, zawierające podwójny ekran – folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż jeden milimetr, przy czym tłumienie każdego z torów utworzonych z kabli współosiowych nie powinno przekraczać wartości 12 dB przy częstotliwości 860 MHz, albo

2) kable światłowodowe spełniające wymogi określone w ust. 5, przy czym dopuszcza się wykorzystanie pojedynczego włókna światłowodowego;

3) zestaw antenowy zapewniający:
a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz przy odpowiednio równomiernych charakterystykach częstotliwościowych,
b) zysk kierunkowy nie mniejszy niż 14 dBi dla zakresów od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz,
c) impedancję wyjściową 75 Ω;

4) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny.

 

7. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 5, należy stosować:

1) okablowanie zgodnie z wymogami określonymi w ust. 6 pkt 1 i 2;

2) anteny paraboliczne lub offsetowe o średnicy nie mniejszej niż 1,20 m zapewniające:
a) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio równomiernej charakterystyce częstotliwościowej,
b) impedancję wyjściową 75 Ω lub umożliwienie montażu konwerterów z wyjściem światłowodowym,
c) możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów,
d) możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach – przy czym możliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowej;

3) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny.

 

8. Okablowanie w instalacjach, o których mowa w ust. 6 i 7, powinno być doprowadzone od anten do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.

 

9. Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny być uziemione i spełniać wymóg ekranowania w klasie A.

 

10. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 6, do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny być doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyższej oraz powinny być zakończone na odpowiednim osprzęcie połączeniowym tak, aby zapewnić dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D, przy czym jedno z tych łączy powinno być przeznaczone na potrzeby instalacji, o których mowa w § 192a, lub podobnych, natomiast drugie łącze doprowadzone z punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną powinno być przeznaczone w szczególności na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 

11. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 7, należy stosować kable współosiowe zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6 pkt 1.

 

12. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone poza mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.

 

13. W dostępnych dla ludzi miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.”;

 

(…)

 

Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1 Zasady ogólne

§ 208. 1. Przepisy niniejszego działu określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.

2. Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga uwzględnienia:

1) przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:

(…)

b) warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe (…)

 

Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. (…)

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

 

Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania

§ 308 (…)

4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.

MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 nr 219 poz. 1864; Dz.U. z 2010 nr 115 poz. 773).

w opracowaniu …

 

NORMY:

Wykaz podstawowych norm tematycznych

PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna – Systemy okablowanie strukturalne-go – Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe.

Zakres normy:

Przedstawiono wykaz struktur i konfiguracji podsystemów okablowania szkieletowe-go stosowanego w różnych typach pomieszczeń objętych normami serii EN 50173. Określono również wymagania stawiane kanałom, łączom i elementom oraz przedstawiono wzorcowe realizacje okablowania szkieletowego, wspomagające wymagania wszystkich norm serii EN 50173. Nie określono wymagań bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), które są przedmiotem innych norm i przepisów

PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna – Systemy okablowanie strukturalne-go – Część 4: Zabudowania mieszkalne.

Zakres normy:

Określono strukturalne okablowanie mieszkaniowe, instalowane do realizacji kilku grup zastosowań, wykorzystujące symetryczne i współosiowe okablowanie jako właściwe. Mieszkanie może stanowić pojedynczy budynek, większą grupę budynków lub tylko część budynku obejmującego więcej niż jedno mieszkanie. Zawarto dodatkowe wymagania specyficzne dla strukturalnego okablowania mieszkaniowego. Nie określono wymagań bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), które są przedmiotem innych norm i przepisów

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości.

Zakres normy:

Niniejsza norma europejska ma zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów okablowania informatycznego, włączając w to systemy okablowania strukturalnego wykonane zgodnie z serią norm EN 50173. Określono wymagania dotyczące następujących aspektów okablowania stosowanego w technice informatycznej:

a) specyfikacji instalacji, dokumentacji i procedury zapewnienia jakości;

b) dokumentacji;

c) obsługi i konserwacji

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.

Zakres normy:

Określono wymagania dotyczące planowania i wykonywania okablowania stosowanego w technice informatycznej. Niniejsza norma ma zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów okablowania informatycznego wewnątrz budynków, włączając w to systemy okablowania strukturalnego wykonane zgodnie z serią norm EN 50173. Przedstawiono szczegółowe rozważania umożliwiające zadawalającą instalację i działanie okablowania informatycznego. Nie uwzględniono specyficznych wymagań mających zastosowanie do innych systemów okablowania (np. okablowania instalacji elektrycznej); jednakże, wzięto pod uwagę wpływ innych systemów okablowania na okablowanie informatyczne (i odwrotnie) oraz podano ogólne rady. Nie uwzględniono aspektów okablowania związanych z przesyłaniem sygnałów w wolnej przestrzeni (np. łącznością bezprzewodową, radiową, mikrofalową lub satelitarną). Niniejsza norma może być stosowana w przypadku środowiska, w którym występują jakieś zagrożenia, ale nie wyłącza dodatkowych wymagań, które stosuje się w specjalnych okolicznościach.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.

Zakres normy:

Określono szczegółowe wymagania dotyczące planowania, projektowania, wykonawstwa i obsługi okablowania na zewnątrz budynków za pomocą symetrycznych kabli metalowych oraz światłowodowych na potrzeby techniki informatycznej. Uwzględniono okablowanie informatyczne stosowane w analogowych i cyfrowych systemach telekomunikacyjnych. Podano strategię planowania, zasady projektowania i instalowania okablowania metalowego i światłowodowego w zależności od zastosowania oraz środowiska fizycznego (klimatycznego, mechanicznego, elektromagnetycznego). Podano czynności i procedury, które są stosowane, aby instalacja okablowania była zgodna ze specyfikacją.

Wykaz szczegółowych norm tematycznych

PN-EN 50083:2008 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyj-nych, radiofonicznych i usług interaktywnych (UWAGA: Normy z serii PN-EN 50083 są stopniowo zastępowane normami z serii PN-EN 60728).

PN-EN 50117-1:2003 Kable współosiowe – Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 50288-1:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 1: Wymagania grupowe.

PN-EN 50288-2-1:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 2-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 100 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach.

PN-EN 50288-2-2:2005 Przewody wielożyłowe stosowane cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 2-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 100 MHz – Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora.

PN-EN 50288-3-1:2005 Przewody wielożyłowe stosowane cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 3-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 100 MHz – Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkach.

PN-EN 50288-3-2:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 3-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 100 MHz – Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora.

PN-EN 50288-4-1:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 4-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 600 MHz – Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkach.

PN-EN 50288-4-2:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 4-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 600 MHz – Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora.

PN-EN 50288-5-1:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 5-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 250 MHz – Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkach.

PN-EN 50288-5-2:2005 Przewody wielożyłowe stosowane cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 5-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 250 MHz – Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora.

PN-EN 50288-6-1:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 6-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 250 MHz – Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkach.

PN-EN 50288-6-2:2005 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 6-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 250 MHz – Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora.

PN-EN 50289-1-2:2007 Kable telekomunikacyjne – Metody badań – Część 1-2: Metody badań właściwości elektrycznych – Rezystancja przy prądzie stałym.

PN-EN 50289-1-5:2008 Kable telekomunikacyjne – Metody badań – Część 1-5: Metody badań właściwości elektrycznych – Pojemność.

PN-EN 50289-1-6:2009 Kable telekomunikacyjne – Metody badań – Część 1-6: Metody badań właściwości elektrycznych – Właściwości elektromagnetyczne.

PN-EN 50289-1-8:2010 Kable telekomunikacyjne – Metody badań – Część 1-8: Metody badań właściwości elektrycznych – Tłumienność.

PN-EN 50289-1-9:2002 Kable telekomunikacyjne – Metody badania – Część 1-9: Metody badania właściwości elektrycznych – Tłumienność niesymetrii (LCL-na wejściu toru, LCTL-na wyjściu toru).

PN-EN 50289-1-11:2002 Kable telekomunikacyjne – Metody badania – Część 1-11: Metody badania właściwości elektrycznych – Impedancja falowa, impedancja wejściowa, tłumienność odbiciowa.

PN-EN 50289-1-14:2005 Kable telekomunikacyjne – Metody badania właściwości elektrycznych – Część 1-14: Tłumienność sprzężeniowa lub skuteczność ekranowania elementów połączeń.

PN-EN 50289-3-9:2002 Kable telekomunikacyjne – Metody badania – Część 3-9: Metody badania właściwości mechanicznych – Sprawdzanie odporności na przeginanie.

PN-EN 50310:2011 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 60068-2-14:2009 Badania środowiskowe – Część 2-14: Próby – Próba N: Zmiany temperatury.

PN-EN 60068-2-38:2010 Badania środowiskowe – Część 2-38: Próby – Próba Z/AD: Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność.

PN-EN 60352-3:2002 Połączenia nielutowane – Część 3: Połączenia zakleszczane nielutowane dostępne – Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne.

PN-EN 60352-4:2004 Połączenia nielutowane – Część 4: Połączenia nielutowane zakleszczane niedostępne – Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne.

PN-EN 60352-6:2002 Połączenia nielutowane – Część 6: Połączenia nakłuwane – Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne.

PN-EN 60512-2-1:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 2-1: Badania ciągłości elektrycznej i rezystancji stykowej – Badanie 2a: Rezystancja stykowa – Metoda miliwoltowa.

PN-EN 60512-3-1:2005 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 3-1: Badania izolacji – Badanie 3a: Rezystancja izolacji.

PN-EN 60512-4-1:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 4-1: Badania wytrzymałości elektrycznej – Badanie 4a: Próba napięciowa.

PN-EN 60512-4-2:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 4-2: Badania wytrzymałości elektrycznej – Badanie 4b: Wyładowania niezupełne.

PN-EN 60512-5-2:2005 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 5-2: Badania obciążalności prądowej – Badanie 5b: Obniżenie obciążalności prądowej w funkcji temperatury.

PN-EN 60512-6-2:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 6-2: Badania naprężeń dynamicznych – Badanie 6b: Udary wielokrotne.

PN-EN 60512-6-3:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 6-3: Badania naprężeń dynamicznych – Badanie 6c: Udary pojedyncze.

PN-EN 60512-6-4:2005 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 6-4: Badania oddziaływania mechanicznego – Badanie 6d: Wibracje (sinusoidalne).

PN-EN 60512-11-4:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 11-4: Badania klimatyczne – Badanie 11d: Szybkie zmiany temperatury.

PN-EN 60512-11-7:2004 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 11-7: Badania klimatyczne – Badanie 11g: Korozja przy przepływie mieszaniny gazów.

PN-EN 60512-11-9:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 11-9: Badania klimatyczne – Badanie 11i: Suche gorąco.

PN-EN 60512-11-10:2002 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 11-10: Badania klimatyczne – Badanie 11j: Zimno.

PN-EN 60512-11-12:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 11-12: Badania klimatyczne – Badanie 11m: Wilgotne gorąco, cykliczne.

PN-EN 60512-19-3:2000 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicz-nych – Podstawowe procedury badań i metody pomiarów – Badania odporności chemicznej – Badanie 19c: Odporność na działanie płynów.

PN-EN 60512-23-3:2004 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicz-nych – Podstawowe procedury badań i metody pomiarów – Część 23-3: Badanie 23c: Skuteczność ekranowania złączy i akcesoriów.

PN-EN 60512-25-1:2002 Złącza dla sprzętu elektronicznego – Badania i pomiary – Część 25-1: Badanie 25a – Współczynnik przesłuchu.

PN-EN 60512-25-2:2002 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 25-2: Badanie 25b: Tłumienność/tłumienność wtrąceniowa.

PN-EN 60512-25-4:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 25-4: Badanie 25d: Opóźnienie propagacji.

PN-EN 60512-25-5:2007 Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 25-5: Badanie 25e: Straty odbicia.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60603-7:2010 Złącza do urządzeń elektronicznych – Część 7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8-torowych, nieekranowanych, swobodnych i stałych.

PN-EN 60603-7-2:2010 Złącza do urządzeń elektronicznych – Część 7-2: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy nieekranowanych, swobodnych i stałych, do przesyłu danych o częstotliwościach do 100 MHz.

PN-EN 60603-7-3:2010 Złącza do urządzeń elektronicznych – Część 7-3: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, swobodnych i stałych, do przesyłu danych o częstotliwościach do 100 MHz.

PN-EN 60603-7-4:2010 Złącza do urządzeń elektronicznych – Część 7-4: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy nieekranowanych, swobodnych i stałych, do przesyłu danych o częstotliwościach do 250 MHz.

PN-EN 60603-7-5:2010 Złącza do urządzeń elektronicznych – Część 7-5: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, swobodnych i stałych, do przesyłu danych o częstotliwościach do 250 MHz.

PN-EN 60603-7-7:2010 Złącza do urządzeń elektronicznych – Część 7-7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, swobodnych i stałych, do przesyłu danych o częstotliwościach do 600 MHz.

PN-EN 60793-1-20:2003 Włókna światłowodowe – Część 1-20: Metody badań – Wymiary włókien.

PN-EN 60793-1-40:2005 Włókna światłowodowe – Część 1-40: Metody pomiarów i procedury badań – Tłumienność.

PN-EN 60793-1-41:2011 Światłowody – Część 1-41: Metody pomiarów i procedury badań – Szerokość pasma przenoszenia.

PN-EN 60793-1-44:2003 Włókna światłowodowe – Część 1-44: Metody badań – Pomiar długości fali odcięcia.

PN-EN 60793-1-49:2006 Włókna światłowodowe – Część 1-49: Metody pomiarów i procedury badań – Różnicowe opóźnienie modów.

PN-EN 60793-2:2008 Światłowody – Część 2: Specyfikacja wyrobu – Postanowienia ogólne.

PN-EN 60793-2-10:2008 Światłowody – Część 2-10: Specyfikacja wyrobu – Specyfikacja grupowa dla włókien wielomodowych kategorii A1.

PN-EN 60793-2-30:2009 Światłowody – Część 2-30: Specyfikacja wyrobu – Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A3.

PN-EN 60793-2-40:2011 Światłowody – Część 2-40: Specyfikacja wyrobu – Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A4.

PN-EN 60793-2-50:2009 Światłowody – Część 2-50: Specyfikacja wyrobu – Specyfikacja grupowa dla światłowodów jednomodowych klasy B.

PN-EN 60794-1-1:2003 Kable światłowodowe – Część 1-1: Wymagania wspólne – Postanowienia ogólne.

PN-EN 60794-1-2:2004 Kable światłowodowe – Część 1-2: Wymagania wspólne – Podstawowe metody badań.

PN-EN 60794-2:2003 Kable światłowodowe – Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń – Wymagania szczegółowe.

PN-EN 60794-3:2002 Kable światłowodowe – Część 3: Wymagania szczegółowe – Kable do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

PN-EN 60811-1-1:1999 Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych – Metody ogólnego zastosowania – Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych – Sprawdzenia właściwości mechanicznych.

PN-EN 60825-2:2009 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS).

PN-EN 60966-2-4:2009 Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości – Część 2-4: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych – Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-2.

PN-EN 60966-2-5:2009 Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości – Część 2-5: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych – Zakres częstotliwości od 0 do 1 000 MHz, złącza według IEC 61169-2.

PN-EN 60966-2-6:2009 Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości – Część 2-6: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych – Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-24.

PN-EN 61073-1:2009 Światłowodowe złącza i elementy pasywne – Spoiny mechaniczne i osłony spoin stapianych dla światłowodów i kabli światłowodowych – Część 1: Specyfikacja ogólna.

PN-EN 61076-2-101:2008 Złącza do urządzeń elektronicznych – Wymagania dotyczące wyrobu – Część 2-101: Złącza okrągłe – Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy okrągłych gwintowych M12.

PN-EN 61076-3-104:2006 Złącza do urządzeń elektronicznych – Wymagania dotyczące wyrobu – Część 3-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, stałych i swobodnych, przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz.

PN-EN 61169-1:2000 Elementy urządzeń elektronicznych – Złącza wielkiej częstotliwości – Wymagania ogólne i metody pomiarów.

PN-EN 61169-2:2007 Złącza wielkiej częstotliwości – Część 2: Specyfikacja grupowa – Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości typu 9,52.

PN-EN 61169-24:2009 Złącza wielkiej częstotliwości – Część 24: Specyfikacja grupowa – Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości z połączeniem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F).

PN-EN 61300-2-1:2010 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-1: Badania – Wibracje (sinusoidalne).

PN-EN 61300-2-2:2009 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-2: Badania – Odporność na wielokrotne łączenie i rozłączanie.

PN-EN 61300-2-4:2002 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-4: Badania – Siła utrzymywania światłowodu/kabla.

PN-EN 61300-2-5:2004 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-5: Badania – Skręcenie/twist.

PN-EN 61300-2-6:2002 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-6: Badania – Wytrzymałość mechanizmu sprzęgającego.

PN-EN 61300-2-9:2011 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-9: Badania – Wstrząs

PN-EN 61300-2-12:2010 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-12: Badania – Uderzenie.

PN-EN 61300-2-17:2004 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-17: Badania – Zimno.

PN-EN 61300-2-18:2006 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-18: Badania – Suche gorąco – Wytrzymałość na wysoka temperaturę.

PN-EN 61300-2-19:2006 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-19: Badania – Wilgotne gorąco (stan ustalony).

PN-EN 61300-2-22:2007 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-22: Badania – Zmiany temperatury.

PN-EN 61300-2-30:2002 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-30: Badania – Promieniowanie słoneczne.

PN-EN 61300-2-34:2010 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-34: Badania – Odporność elementów łączeniowych i osłon na rozpuszczalniki i ciekłe zanieczyszczenia .

PN-EN 61300-2-42:2006 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-42: Badania – Obciążenie statyczne złącza.

PN-EN 61300-2-44:2009 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-44: Badania – Wytrzymałość uchwytów kablowych elementów światłowodowych na zginanie.

PN-EN 61300-2-46:2007 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 2-46: Badania – Cykliczne wilgotne gorąco.

PN-EN 61300-3-6:2009 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 3-6: Badania i pomiary – Tłumienność odbiciowa.

PN-EN 61300-3-34:2009 Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe procedury badań i pomiarów – Część 3-34: Badania i pomiary – Tłumienność losowo sparowanych półzłączy.

PN-EN 61935-2:2011 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii informatycznych – Część 2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami związanymi.

PN-EN 62012-1:2003 Wielożyłowe symetryczne parowe i czwórkowe kable do telekomunikacji cyfrowej przeznaczone do pracy w trudnych warunkach – Część 1: Specyfikacja grupowa.

IEC 60512-8:1993 Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing procedures and measuring methods – Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts.

IEC 60512-9:1992 Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing procedures and measuring methods – Part 9: Miscellaneous tests.

IEC/PAS 60603-7-3 Connectors for electronic equipment – Part 7-3: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 100 MHz.

IEC 60874-19-1 Connectors for optical fibres and cables – Part 19-1: Fibre optic patch cord connector type SC-PC (floating duplex) standard terminated on multimode fibre type A1a, A1b – Detail specification.

IEC 61156-1:2002 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communication – Part 1: Generic specification.

IEC 61156-5-1 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 5-1: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 600 MHz – Horizontal floor wiring – Blank detail specification.

IEC 61156-6-1 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 6-1: Symmetrical pair/ quad cables with transmission characteristics up to 600 MHz – Work area wiring – Blank detail specification.

IEC 61156-7 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 7: Symmetrical pair cables with transmission characteristics up to 1200 MHz – Sectional specification for digital and analog communication cables.

EN 61196-3 Radio-frequency cables – Part 3: Sectional specification for coaxial cables for local area networks (IEC 61196-3:1998).

 

Czekamy na Twoje uwagi, sugestie i opinie

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/przeglad-najwazniejszych-aktow-prawnych-i-norm-dotyczacych-instalacji-telekomunikacyjnych/