Przegląd najważniejszych aktów prawnych i norm dotyczących instalacji telekomunikacyjnych

Wybrane akty prawne, dotyczące instalacji telekomunikacyjnych.

(stan na dzień 24.07.2015)

 

USTAWY:

PRAWO BUDOWLANE
KODEKS BUDOWLANY (PROJEKTOWANY)
USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
USTAWA O NORMALIZACJI
USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI

 

ROZPORZĄDZENIA:

MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

 

NORMY:

Wykaz podstawowych norm tematycznych
Wykaz szczegółowych norm tematycznych

 

Czekamy na Twoje uwagi, sugestie i opinie

tak nie musi być

kategorie

sondaż