Nowe rozporządzenie o budynkowych instalacjach telekomunikacyjnych – rewolucyjne zmiany

Wersja pdf

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza w dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków” nowy rozdział (8a) p.t. „Instalacja telekomunikacyjna” i określa szereg szczegółowych uwarunkowań dla poszczególnych typów budynków:

 • mieszkalnych wielorodzinnych,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • użyteczności publicznej,
 • użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższe-go, nauki i wychowania,
 • i pozostałych (w ramach wymagań ogólnych).

 

WYMAGANIA OGÓLNE

Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać:

 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu,
 • usługi rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową).

Budynki powinny być wyposażone w funkcjonalne PUNKTY STYKU, zapewniające połączenie wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych z publiczną siecią telekomunikacyjną, zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach technicznych lub dedykowanych (wewnętrznych lub zewnętrznych) szafkach telekomunikacyjnych (punkty kolokacji urządzeń).

 

BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego powinny być wyposażone w budynkową kanalizację telekomunikacyjną, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych, umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku (z piwnicy lub najniższej kondygnacji i z dachu) oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi:

 • przepusty kablowe,
 • rury instalacyjne,
 • szyby (szachty) instalacyjne,
 • koryta, dukty i kanały.

Kanalizacja telekomunikacyjna i punkty kolokacji urządzeń powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten, kabli i urządzeń w trakcie eksploatacji budynku bez konieczności naruszania jego konstrukcji.

 

PODSTAWOWE ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Podstawowa budynkowa instalacja telekomunikacyjna, w zależności od rodzaju budynku, powinna się składać z następujących elementów:

a.) budynki mieszkalne wielorodzinne

 • funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej,
 • budynkowe okablowanie światłowodowe – co najmniej 2 włókna jednomodowe,
 • budynkowe okablowanie symetryczne – co najmniej 2 kable UTP kat.5,
 • antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem 2 kabli współosiowych lub 2 włókien światłowodowych jednomodowych),
 • instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonko-wej lub domofonowej,
 • sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu.
[notice]

PS-B punkt styku budynkowej kanalizacji telekomunikacyjnej z kanalizacją zewnętrznych operatorów (powinien być zlokalizowany na zewnątrz budynku w miejscu łatwo dostępnym przez operatorów publicznych)

PS-T punkt styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z siecią publiczną (powinien być zlokalizowany w piw-nicy lub pierwszej kondygnacji nad-ziemnej, a w uzasadnionych przypadkach poza budynkiem; dla większych budynków należy przewidzieć kilka punktów dystrybucyjnych)

PK-B przepust kablowy do budynku

PK-P przepust kablowy piwniczny

PK-S przepust kablowy stropowy

PK-D przepust kablowy dachowy

PK-M przepust kablowy mieszkaniowy

TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa

[/notice]

kanalizacja budynkowarys.1 Przykładowa kanalizacja telekomunikacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.


okablowanie budynkowerys.2 Przykładowe okablowanie telekomunikacyjne (szkieletowe) budynku mieszkalnego wielorodzinnego.


okablowanie indywid i oper

rys.3 Sposób podłączenia okablowania mieszkaniowego i przyłączy publicznych operatorów telekomunikacyjnych do budynkowego okablowania szkieletowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.


 

b.) budynki zamieszkania zbiorowego

 • funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej,
 • budynkowe okablowanie telekomunikacyjne – wg indywidualnych potrzeb,
 • przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne,
 • instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonko-wej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach),
 • sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach),
 • gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej.c.) budynki użyteczności publicznej

 

c.) budynki użyteczności publicznej

 • funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej,
 • budynkowe okablowanie światłowodowe – co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania),
 • budynkowe okablowanie telekomunikacyjne – wg indywidualnych potrzeb,
 • przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne,
 • instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonko-wej lub domofonowej (jeśli potrzeba),
 • gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania),
 • gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej.

 

d.) pozostałe budynki, w tym jednorodzinne, produkcyjne i inne

 • funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej.

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/nowe-rozporzadzenie-o-budynkowych-instalacjach-telekomunikacyjnych/