«

»

lip 10 2019

KONKURS „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

05-500 Łoziska ul. Konika Polnego 3, (22) 379-66-00, info@teletechnika.org.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

Konkurs jest organizowany, w ramach X Wystawy TELETECHNIKA 2020, pod nazwą Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną” Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI a Współorganizatorami Konkursu są: Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Agencja SOMA Sp. J.

Celem Konkursu jest promowanie budynkowych rozwiązań teletechnicznych, wykonanych zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu MTBiGM Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012 rozdział 8A Warunków Technicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Patronat nad Konkursem objęły: Mazowiecka Okręgowa Izba Inzynierów Budownictwa oraz Izba Projektowania Budowlanego.

Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 15 lipca 2019 do 30 listopada 2019 na terenie Mazowsza. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres: Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI ul. Konika Polnego 3; 05-500 Łoziska lub elektronicznie na adres: konkurs@teletechnika.org.pl w terminie do 30 listopada 2019 od daty ogłoszenia Konkursu. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia do konkursu do pobrania na stronie: www.teletechnika.org.pl oraz stronach Współorganizatorów.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Wystawy TELETECHNIKA 2020, organizowanej w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2020 w dniach 5 – 7 lutego 2020 w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

Miejscowość; ………………………Data; ……………

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

 „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

 • aktualna nazwa, ……………………………………………………………………………………
 • adres …………………………………………………………………………………………………
 • właściciel zgłaszanego obiektu, …………………………………………………………………..
 • telefon kontaktowy ……………………….. ; adres e-mail ………………………………………
 • krótki opis powstania obiektu, ważne fakty związane z obiektem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • kto projektował instalację teletechniczną w budynku

…………………………………………………………………………………………………………

 • kto wybudował instalację teletechniczną w budynku

…………………………………………………………………………………………………………

 • kto jest zarządcą (właścicielem) infrastruktury teletechnicznej w budynku (Koryta kablowe, punkt styku; maszt TV-2sat. Okablowanie: LAN, światłowód,  kable koncentryczne, etc.)

…………………………………………………………………………………………………………

 • krótki opis wybudowanej instalacji teletechnicznej, jej struktury i wyposażenia technicznego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • wykaz posiadanych dokumentacji technicznych wybudowanej instalacji, protokołów pomiarowych i odbioru
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………
 • zdjęcia instalacji (min. 5 fotografii) dla kilku istotnych jej elementów (koryta kablowe, anteny, Teletechniczna Skrzynka Mieszkaniowa, Punkt Styku dla operatorów)
PODSTAWOWE ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZGŁASZANEGO BUDYNKU wymagane wg rozp. MTBiGM z 6.11.2012 (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozp. MI z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynki mieszkalne wielorodzinne
budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna  
funkcjonalny punkt styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną  
OKABLOWANIE BUDYNKOWE okablowanie światłowodowe na potrzeby szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych  
okablowanie symetryczne (UTP) na potrzeby szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych  
okablowanie symetryczne (UTP) na potrzeby telefonii standardowej i lokalnych systemów teletechnicznych (domofon, sygn. alarmowo-przyzywowa itp.)  
okablowanie współosiowe lub światłowodowe na potrzeby zbiorowego odbioru TV naziemnej  
okablowanie współosiowe lub światłowodowe na potrzeby zbiorowego odbioru TV satelitarnej  
okablowanie telekomunikacyjne dodatkowe wg potrzeb (światłowodowe, symetryczne, współosiowe)  
ZAKOŃCZENIA ABONENCKIE telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (do zakończenia wszystkich kabli budynkowych i mieszkaniowych oraz umieszczenia niezbędnych urządzeń)  
gniazda abonenckie światłowodowe  
gniazda abonenckie TV i LAN  
instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej  
ANTENY ZBIOROWE antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV naziemnej  
antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej  
maszt antenowy na potrzeby anten TV zbiorowych i usług telekomunikacyjnych radiowych  

Objaśnienia do wypełniania arkusza zgłoszeniowego;

Arkusz służy do ścisłego określenia zakresu infrastruktury zgłaszanego do Konkursu budynku.

W arkuszu wpisujemy w, odpowiednich rubrykach, wyłącznie słowa „TAK” lub „NIE”

REGULAMIN KONKURSU

„Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany, w ramach X Wystawy TELETECHNIKA 2020, pod nazwą „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Współorganizatorami Konkursu są:

a. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

b. Agencja SOMA Sp. J.

zwani dalej „Współorganizatorami”

4. Partnerzy

5. Patronat: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Izba Projektowania Budowlanego

6. Patronat Medialny

7. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od daty ogłoszenia do 30 listopada 2019 na terenie Mazowsza. (Organizator zastrzega sobie prawo do niezorganizowania konkursu bez podania powodu).

8. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres: Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI ul. Konika Polnego 3; 05-500 Łoziska lub elektronicznie na adres: konkurs@teletechnika.org.pl w terminie do 30 listopada 2019 od daty ogłoszenia Konkursu.

§ 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłaszającym może być każda Jednostka Samorządu Terytorialnego, Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa lub inny podmiot zarządzający zgłaszaną do konkursu nieruchomością. Zgłaszającym może być również wykonawca instalacji lub jej użytkownik, projektant, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy lub właściciela obiektu, który wyrażając zgodę akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.

b) spełnienie warunków podanych w Rozporządzeniu MTBiGM Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012 rozdział 8A Warunków Technicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

c) przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 30 listopada 2019

d) wniesienie opłaty 350 zł + VAT za jedno zgłoszenie (opłata obejmuje wszystkie obiekty znajdujące się w zasobach jednego właściciela na terenie jednej miejscowości).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane będą drogą decyzji Kapituły Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń. Skład Kapituły ustala Organizator Konkursu. Kapituła zastrzega sobie prawo do wizytowania zgłoszonych instalacji przed wydaniem ostatecznej decyzji o wynikach Konkursu
 2. Wszystkie zgłoszone obiekty biorące udział w Konkursie muszą posiadać czynny charakter budynków zamieszkania zbiorowego
 3. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać dla kilku budynków w zasobach jednego właściciela nieruchomości

Wymagania niezbędne przy zgłaszaniu obiektów do Konkursu

 • aktualna nazwa, adres i właściciel zgłaszanego obiektu;
 • krótki opis powstania obiektu, ważne fakty związane z obiektem z podaniem daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
 • kto zaprojektował instalację teletechniczną w budynku
 • kto wybudował instalację teletechniczną w budynku (wykonawca teletechniki) i kto jest jej zarządcą (właścicielem) TV-2sat. LAN, światłowód, i kable koncentryczne
 • opis wybudowanej instalacji teletechnicznej, jej struktury i wyposażenia technicznego (wskazana jest załączona do wniosku kopia dokumentacji powykonawczej teletechnicznej, wersja elektroniczna lub skan dokumentacji powykonawczej.
 • wykaz posiadanych dokumentacji technicznych wybudowanej instalacji, protokołów pomiarowych i odbioru oraz zapewnienie dostępu do dokumentacji dla Kapituły Konkursu.
 • zdjęcia instalacji dla kilku istotnych jej elementów takich jak anteny, Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa, Punkt Styku dla operatorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania wizji lokalnej w zgłoszonym do konkursu obiekcie w terminie ustalonym z zarządcą lub przedstawicielem budynku
 • W Konkursie, zgodnie z regulaminem Konkursu, przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

Kapituła Konkursu może przyznać równorzędne nagrody lub nie przyznać nagród i wyróżnień.

Partnerzy Konkursu mogą przyznać nagrodzonym i wyróżnionym dodatkowe nagrody.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 • Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, jego postanowień i interpretacji Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2020. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.
 • Zdobywcy nagród i wyróżnieni zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 • Wręczenie nagród odbędzie się podczas Wystawy TELETECHNIKA 2020 na Międzynarodowych Targach ELEKTROTECHNIKA 2020, Warszawa, 5-7 lutego 2020, EXPO XXI.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych zawartych w § 3 pkt 3 oraz imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca ewentualnej wizytacji budynku).

2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Przechowywanie danych odbywać się będzie zgodnie z  wymaganiami RODO.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów lub nazw poszczególnych nagród konkursowych oraz specyfikacji nagród rzeczowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronach Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.

PLIKI DO POBRANIA (fotmat PDF):

 1. Zaproszenie do udziału w konkursie
 2. Formularz zgłoszeniowy do konkursu
 3. Regulamin konkursu

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/konkurs-budynek-mazowsza-roku-2019-z-najlepsza-instalacja-teletechniczna/