kodeks etyki zawodowej

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, mając na uwadze szczególne znaczenie zasad etyki w działalności zawodowej, zobowiązuje swoich członków zwyczajnych do przestrzegania poniższych zasad:

 

§ 1  Postawa osobista członka Stowarzyszenia

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek stosowania się do szeroko pojętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz uczciwości osobistej i zawodowej.
 2. Członek Stowarzyszenia nie podejmuje działań korupcyjnych i niezgodnych z prawem.
 3. Członek Stowarzyszenia powinien przewidywać konsekwencje swoich działań; liczyć się z możliwościami zagrożenia bezpieczeństwa informacji, życia, zdrowia, mienia etc.
 4. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię. Członkowie Stowarzyszenia powinni udzielać sobie pomocy, służyć radą i doświadczeniem w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

 

§ 2  Dbanie o wizerunek branży teletechnicznej

 1. Członek Stowarzyszenia powinien tworzyć pozytywny wizerunek branży teletechnicznej, rozpowszechniać wiedzę wśród społeczeństwa na jej temat: wyjaśniać jej funkcje i znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego kraju.
 2. Członek Stowarzyszenia powinien propagować cele Stowarzyszenia wśród innych przedstawicieli branży teletechnicznej i zachęcać ich do wspólnej wymiany doświadczeń zawodowych i wdrażania najlepszych standardów technicznych.
 3. Członek Stowarzyszenia powinien aktywnie przeciwdziałać wszelkim przejawom psucia wizerunku branży teletechnicznej przez nierzetelnych wykonawców oraz niewłaściwe sposoby realizacji inwestycji.
 4. Członkowie Stowarzyszenia powinni promować rzetelnych wykonawców w branży teletechnicznej i rekomendować ich innym członkom Stowarzyszenia.

 

§ 3  Działalność zawodowa członka Stowarzyszenia

 1. Członek Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą z poszanowaniem obowiązujących norm branżowych i przepisów prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego, najważniejszej ustawy regulującej budowę i instalację sieci i systemów teletechnicznych (telekomunikacyjnych).
 2. Członek Stowarzyszenia aktywnie współpracuje z przedstawicielami innych branż i zawodów podczas realizacji wspólnych zadań.
 3. Członek Stowarzyszenia stale podnosi poziom swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 4. Członek Stowarzyszenia nie podejmuje zadań, przerastających jego możliwości i umiejętności zawodowe.
 5. Członek Stowarzyszenia lojalnie współpracuje ze swoim kontrahentem:
  a.) rzetelnie wycenia świadczone przez siebie usługi,
  b.) oferuje optymalnie dobrane rozwiązania techniczne,
  c.) informuje o wszelkich przeszkodach i zagrożeniach w realizacji zadania,
  d.) wykonuje prace zgodnie z zawartą umową,
  e.) stosuje legalne i sprawdzone urządzenia i materiały instalacyjne,
  f.) zachowuje w tajemnicy informacje związane z realizowanym zadaniem,
  g.) nie naraża kontrahenta na dodatkowe koszty i straty,
  h.) na wykonane usługi i zastosowane produkty udziela stosownej gwarancji.
 6. Członek Stowarzyszenia przestrzega zasad uczciwej konkurencji wobec innych przedstawicieli branży.
 7. Członek Stowarzyszenia nie wykorzystuje, bez uzyskania stosownej zgody, rezultatów cudzej pracy i nie narusza praw autorskich innych osób.

 

§ 4  Spory i konflikty

 1. W przypadku sporu pomiędzy członkami Stowarzyszenia powinni oni dążyć do jego polubownego rozwiązania, a w razie konieczności, poddać się orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia rozpatruje także skargi wniesione na członka Stowarzyszenia przez inne osoby spoza grona członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mogą wnioskować do władz Stowarzyszenia o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z innymi osobami spoza grona członków Stowarzyszenia.
 4. Członek Stowarzyszenia, wezwany przez Sąd Koleżeński, obowiązany jest stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie, a w razie poważnej przeszkody, przedstawić usprawiedliwienie.
 5. W przypadku ewidentnego nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia niniejszych zasad etyki zawodowej, mogą być wobec niego wyciągnięte sankcje organizacyjne określone w statucie Stowarzyszenia.

 

§ 5  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Kodeks reguluje podstawowe relacje członków zwyczajnych Stowarzyszenia ze wszystkimi jego kontrahentami, pracodawcą, podwładnymi i społeczeństwem.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien dochować wszelkiej staranności, aby w pełni stosować się do powyższych zasad.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mogą załączać niniejszy dokument w swoich ofertach, prezentacjach, CV itp.; w przypadku firm i przedsiębiorstw zasady stosowania niniejszych zasad jest ustalana indywidualnie.

       Dokument zatwierdzony uchwałą Zarządu STP XXI w dn. 06.05.2010

         pdflogo

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/kodeks-etyki-zawodowej/