audyt teletechniczny budynków i osiedli

audyt-pieczec

 • badanie stanu instalacji teletechnicznej (telekomunikacyjnej)
 • określenie warunków technicznych dla operatorów telekomunikacyjnych (obowiązek udostępnienia nieruchomości wg ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675)
 • określenie warunków przystosowania istniejącej instalacji budynkowej do nowoczesnego standardu
 • optymalizacja kosztów utrzymania i usług telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

Budynkowe i osiedlowe instalacje teletechniczne podlegają ciągłej rozbudowie przez kolejnych operatorów telekomunikacyjnych i instalatorów różnych systemów lpkalnych – pomagamy nad tym skutecznie zapanować, aby ich niekontrolowany rozwój nie degradował całego budynku oraz nie stanowił źródła wielu dodatkowych zagrożeń!

audyt1
audyt2
audyt3
audyt4
audyt5
audyt6
audyt7
audyt8
audyt9
audyt10

zagrożenia dla instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych), którym należy przeciwdziałać

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. „O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675) w art. 30, pkt. 6 nakłada na wspólnoty i zarządców bezwarunkowy obowiązek udostępniania nieruchomości wszystkim operatorom, doprowadzającym do nich publiczną sieć telekomunikacyjną – ale większość budynków nie jest do tego w żaden sposób przystosowana. Podczas podłączania kolejnych usług przez operatorów publicznych, instalatorów różnych lokalnych systemów teletechnicznych oraz „dzikich” sieci budynkowych nie są zwykle przestrzegane przepisy budowlane, zasady racjonalnego wykorzystywania istniejących zasobów technicznych i wspólnych przestrzeni budynków i osiedli. Powoduje to niekontrolowaną rozbudowę i powielanie istniejących instalacji, a w konsekwencji stale postępującą degradację tych instalacji, a nawet całych substancji budynkowych. Brak kompleksowego zarządzania budynkową infrastrukturą teletechniczną i nie podejmowanie odpowiednich działań zaradczych może wywoływać wiele zagrożeń, takich jak np.:

– uszkodzenia kabli i urządzeń, powodujące pogorszenie parametrów technicznych i funkcjonalnych,
– utrata fizycznych możliwości (np. brak miejsca) na podłączenie nowych kabli, usług, systemów itp.,
– dokonywanie nadużyć przez osoby trzecie,
– wzrost zagrożenia pożarowego budynków,
– porażenia prądem ~230V w sieci teletechnicznej,
– nieakceptowana degradacja ładu architektonicznego, itd.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:
WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW, ZARZĄDCÓW, ADMINISTRATORÓW,
ARCHITEKTÓW, DEVELOPERÓW, OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

ZAKRES SYSTEMOWY AUDYTU
 • szerokopasmowy Internet (30 – 100 Mb/s)
 • zbiorcze okablowanie światłowodowe, umożliwiające zastosowanie technologii FTTH (światłowód do mieszkania)
 • zbiorcze okablowanie DVB-T / SAT / TVK do odbioru programów TV w rozdzielczości HD
 • zbiorcze okablowanie miedziane (lokalna sieć LAN i inne)
 • systemy zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, KD, SAP, DSO)
 • domofon / videodomofon
 • telefonia stacjonarna
 • system przyzywowy dla osób chorych i starszych (a także bardziej nowoczesny system: teleopieki)
 • systemy wspierające automatykę budynku
ZAKRES MERYTORYCZNY AUDYTU
 • badanie dokumentacji budowlano-technicznej
 • badanie zasad użytkowania infrastruktury
 • analiza zagrożeń osób i mienia
 • badanie elementów budowlanych infrastruktury teletechnicznej
 • badanie elementów wyposażenia technicznego (kable, anteny, urządzenia)
ZESPÓŁ AUDYTORSKI
W zależności od zakresu i skomplikowania zadania, zespół audytorski składa się z co najmniej 2 specjalistów, spełniających łącznie następujące funkcje i umiejętności:

 • audytor wiodący
 • inżynier z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej
 • ekspert branżowy ds. telekomunikacji i teletechniki
 • rzeczoznawca ds. systemów zabezpieczeń
 • inni specjaliści zgodnie z indywidualnymi potrzebami
POZIOM ZAAWANSOWANIA INFRASTRUKTURY BUDYNKOWEJ/OSIEDLOWEJ
oferujemy wykonanie audytu teletechnicznego w jednym z dwóch standardów zaawansowania budynkowej /osiedlowej infrastruktury teletechnicznej:

 • STANDARDOWY – wymagany przepisami prawa
 • INTELIGENTNE OSIEDLE® – w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz z zastosowaniem dodatkowych systemów podwyższających komfort i bezpieczeństwo mieszkańców zgodnych ze standardem INTELIGENTNE OSIEDLE®.
 • IO logo

 

 

RAPORT KOŃCOWY
Raport końcowy po przeprowadzonym audycie zawiera:

 • dane ogólne obiektu wraz z wyszczególnieniem istniejących (własnych i operatorskich) zasobów teletechnicznych i zapotrzebowania mieszkańców na niedostępne obecnie usługi telekomunikacyjne
 • analityczny opis istniejącej infrastruktury teletechnicznej wraz z dokumentacją zdjęciową i niezbędnymi planami, schematami itp.
 • analiza zagrożeń osób i mienia oraz zastosowanych zaradczych środków technicznych
 • wyszczególnienie wykrytych niezgodności (z przepisami, normami itp.) oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń, dotyczących funkcjonowania infrastruktury teletechnicznej i jej otoczenia
 • ocena (punktowa) poszczególnych elementów infrastruktury teletechnicznej
 • orzeczenie o faktycznym stanie infrastruktury teletechnicznej obiektu i możliwościach jej dalszej eksploatacji i rozbudowy; stwierdzenie zgodności z zakładanym standardem zaawansowania infrastruktury
 • szczegółowe zalecenia, dotyczące poszczególnych elementów infrastruktury wraz z niezbędnymi rysunkami, planami, schematami, przykładami itp.

 

opcjonalnie, w ramach audytu, mogą być także opracowane:

 • dokumentacja powykonawcza instalacji teletechnicznych obiektu
 • dokumentacja eksploatacyjna
 • wzory pism i umów partnerskich z innymi podmiotami
 • instrukcje i procedury obsługowe
 • wyceny i kosztorysy
 • szkolenia (np. dla mieszkańców)
 • i inne
KOSZT AUDYTU
Wycena audytu kalkulowana jest jako opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (KPP) przy zastosowaniu „Środowiskowych zasad wycen prac projektowych” – Izba Projektowania Budowlanego z zastosowaniem aktualnej stawki za 1 j.n.p., ogłoszonej przez Radę Koordynacyjną Biur Projektowych.

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/audyt-teletechniczny-budynkow-i-osiedli/