«

»

Mar 03 2014

Ankiety sondażowe nt. budynkowych instalacji telekomunikacyjnych. Odpowiedzi ankietowanych.

Ankieta:

office3

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyników ankiet wypełnionych podczas szkolenia p.t. „Wsparcie techniczne i projektowe i z zakresu instalacji telekomunikacyjnych. Kompendium wiedzy dla projektanta, dewelopera, administratora i instalatora”  w dn. 28.02.2014 podczas IV Wystawy TELETECHNIKA i XXII Targów ELEKTROTECHNIKA w Centrum Wystawienniczym Expo XXI w Warszawie:

 

1.      Zakres wymaganego zestawu okablowania budynkowego od głównego budynkowego punktu styku do każdego mieszkania

a.) liczba włókien światłowodowych:                                               

jedno

1

4,3%

dwa

21

87,0%

żadnego, projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

 

b.) liczba kabli współosiowych (koncentrycznych):                                                  

jeden

5

21,7%

dwa

15

60,9%

żaden, projektant określi to w indywidualnym projekcie

4

17,4%

c.) liczba kabli symetrycznych UTP 4×2:                                                                              

jedno

1

4,3%

dwa

21

87,0%

żadnego, projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

2.      Zakończenie okablowania budynkowego u abonenta końcowego

wszystkie kable budynkowe, mieszkaniowe oraz niezbędne urządzenia powinny być umieszczone w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej, będącej własnością każdego mieszkańca

18

73,9%

kable budynkowe powinny być zakończone odpowiednimi gniazdami abonenckimi w mieszkaniu

4

17,4%

projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

 

3.      Lokalizacja głównego punktu styku okablowania budynkowego

w dużych budynkach w pomieszczeniu technicznym, wspólnym dla wszystkich kabli i lokalnych systemów teletechnicznych w piwnicy lub na parterze lub w miejscu wskazanym przez projektanta

9

39,1%

we wszystkich budynkach w dostosowanych dla danego systemu szafkach w piwnicy lub na parterze lub na klatce schodowej lub w miejscu wskazanym przez projektanta

12

47,8%

projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

4.      Jakie należałoby podjąć dalsze kroki, aby:                                                                                                           

a.) spełnić wymagania do roku 2020: 30 Mb/s dla wszystkich oraz 100 Mb/s dla przynajmniej 50% gospodarstw?

 • spróbować stelefonizować wieś
 • wsparcie dla operatorów telekomunikacyjnych w następujących aspektach: uproszczenie aspektów formalno-prawnych przy budowie sieci, wsparcie finansowe przy budowie przy zabudowie rozproszonej, zapewniające efektywność inwestycji, zwiększenie dostępności do odpowiednich technologii, racjonalne zasady współwykorzystania istniejącej infrastruktury różnych operatorów, rozwój świadomości klientów o możliwych usługach dostępnych w sieciach szerokopasmowych, stymulowanie usługodawców oferujących rozwiązania dla klientów
 • Programy budowy regionalnych sieci szerokopasmowych pozwalają po ich ukończeniu na doprowadzenie sygnału optycznego do tzw. Węzła Dystrybucyjnego, który bez budowy „ostatniej mili” nie zostanie wykorzystany. Należy położyć nacisk na wykorzystanie środków unijnych na budowę sieci abonenckiej zaczynając priorytetowo od obszarów, na których zakończono budowę sieci Regionalnej. Możliwe są dwa rozwiązania: albo aktywacja małych providerów poprzez dotacje unijne lub też wdrożenia programów unijnych na poziomie gmin lub starostw.
 • Ważnym tematem, który przyspieszy realizację poprzez skrócenie etapu projektowania jest wprowadzenie dodatkowych zapisów do megaustawy telekomunikacyjnej, umożliwiających podwieszanie kabli FO na podbudowie słupowej energetycznej, oświetleniowej i operatorów telekomunikacyjnych bez KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POROZUMIEŃ CYWILNO-PRAWNYCH (ZGÓD) WŁAŚCICIELI NA POSESJACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PUNKTU WSPORCZE I NA KTÓRYCH POSESJACH „PODWIESZONY KABEL BĘDZIE RZUCAŁ CIEŃ”.
 • Zapewnić dostęp równoprawny do środków UE w ramach działania 8.4.  Zmienić zasady działania 8.3. – po kilku realizacjach takich działań 30% sprzętu pojawia się na wtórnym rynku, a kolejne 30% nie powinno być włączone do tego typu działań.
 • promować rozwiązania światłowodowe wypierając sieci miedziane.
 • wziąć się do pracy
 • Budowa rurociągów kablowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych zarówno drogowych, jak i kolejowych w trakcie budowy, a wcześniej ujęcia ich w projektach. Uzgodnienie wcześniej sposób finansowania w.w. działań.
 • Dofinansowanie dla spółdzielni mieszkaniowych na wymianę kabli wewnątrz budynków (już istniejących) na OTK. Wymuszenie na operatorach dotrzymywania umów (np. w umowie jest 30 Mb/s, a w rzeczywistości jest 20 Mb/s) – może pomóc to przekonać do inwestowania w sieci budynkowe.
 • Uprościć proces inwestycyjny – chyba nie do spełnienia, bo jest to coraz lepszy kąsek do obłożenia różnorodnymi opłatami.

                                              

b.) zapewnić wysoki poziom techniczny budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych) przez cały okres eksploatacji budynku?

 • wydzielone kanały techniczne tylko dla potrzeb niskich prądów i teletechniki
 • ustanowienie administratora (konserwatora) instalacji wewnątrzbudynkowej, który będzie panował nad okablowaniem operatorów lub udostępniał posiadaną. Stymulacja rynku, aby powstały specjalistyczne firmy utrzymujące sieci budynkowe.
 • Wprowadzić obowiązek okresowych przeglądów z właścicielami (administratorami) budynków przez osobę posiadającą uprawnienia w branży TELEKOMUNIKACYJNEJ (a nie dowolnego np. montera). To samo dotyczy nadzoru nad realizacją okablowania przez nowego operatora.
 • pozyskiwać, przewidywać zasady finansowe na … sieć wewnątrzbudynkową
 • wziąć się do pracy
 • Projektanci i wykonawcy powinni być przeszkoleni z nowych technologii przez producentów sprzętu dedykowanego na sieci wewnątrzbudynkowe. Nie dopuszczanie projektantów elektrycznych do proj. sieci – zapis w ustawie (sprawdzenie na etapie pozwolenia).

 

c.) zapewnić równy dostęp wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych i multimedialnych na zasadzie neutralności technologicznej?

 • to komplikuje sprawę w przypadku, kiedy jeden klient będzie chciał kilku operatorów. Dostęp operatorów w budynkowym punkcie styku od granicy nieruchomości. Studnia kablowa i przynajmniej kanalizacja teletechniczna HDPE40/3,7 do miejsca styku.
 • organizacja jednego punktu styku z siecią wewnątrzbudynkową w ustalonym standardzie
 • W ramach projektowania instalacji w/w budynkowej zapewnić możliwość ustawienia odpowiednio dużych szaf (szafek – w zależności od wielkości budynku), tak aby ich wielkość początkowo nadmiarowa wystarczała na instalacje osprzętu teoretycznie wszystkim potencjalnym operatorom; to samo dotyczy pionów, szachtów, kanałów.
 • uzgodnić stały standard
 • wziąć się do pracy
 • Studnia przybudynkowa powinna być projektowana i wykonana wraz z budynkiem i operatorzy budują swoją kanalizację i doprowadzają do tej studni. Każde wejście i przełączenie tylko pod nadzorem administratora.

 

d.) inne wnioski, pomysły, utrudnienia itd.:

 • uniemożliwić elektrykom projektowanie niskich prądów i teletechniki
 • zobowiązanie deweloperów do ujęcia sieci wewnątrzbudynkowych w planowanych i realizowanych budynkach / standaryzacja rozwiązań ułatwi życie projektantom, wykonawcom i konserwatorom / przy wykorzystaniu włókien światłowodowych trzeba pamiętać, że urządzenia póki co pracują na sygnałach elektrycznych i konieczna jest konwersja z sygnału optycznego, a do tego potrzebne jest zasilanie – doświadczenia pokazują, że nie jest to OCZYWISTE
 • Konieczność wyprowadzenia kanalizacji teletechnicznej od budynków do granicy działki; zakończenie studnią kablową jako zapis ustawowy.
 • WIEDZA O ROZPORZĄDZENIU JEST MAŁA NAWET W NASZYM ŚRODOWISKU, CO DOPIERO W ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ I BIURACH PROJEKTOWYCH. MOIM ZDANIEM PIIB POWINNA W KAŻDEJ Z IZB WOJEWÓDZKICH PRZEPROWADZIĆ CYKL SZKOLEŃ DLA WSZYSTKICH W SPRAWIE WW. ROZPORZĄDZENIA
 • wziąć się do pracy
 • brak sposobu wyjścia kabli telekom z szachtu instalacyjnego na dach
 • Zapewnić odpowiednie finansowanie. Uprościć procedury formalno-prawne.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy szerokopasmowej. W wielu przypadkach Urzędy nie biorą pod uwagę w/w ustawy przy wydawaniu pozwolenia na budowę obiektów, w których winny być wykonane instalacje, jak wynika z ustawy.
 • Obligatoryjnie dodatkowe puste trasy (peszel z pilotem) np. 2 na mieszkanie. dla przyszłych technologii, ew. na dodatkowych operatorów. Rezygnacja z oprzewodowania koncentrykami dla TV kablowej. Światłowód zapewni przesył zamiast RG6.

 

Jestem z zawodu:

 • projektant
 • inspektor nadzoru budowlanego branży telekomunikacyjnej
 • projektant telekomunikacji
 • inżynier telekomunikacji, specjalista ds. inwestycji
 • teletechnik
 • mgr inż. telekomunikacji / projektant / kierownik budowy
 • elektryk
 • inż. teletransmisji – projektant, wykonawca
 • asystent proj. telekom.
 • inż. elektryk
 • inż. elektryk
 • inż. telekomunikacji – projektant
 • projektant telekomunikacyjny
 • elektryk
 • projektant
 • elektronik, spec, telekomunikacja
 • projektant instal. elektrycznych
 • mgr inż. telekomunikacji
 • inż. telekomunikacji
 • projektant telekomunikacyjny
 • mgr inż. elektryk, projektant
 • elektronik (projektant)
 • inż. elektryk

 

ANKIETA 2

 

 1. 1.      Czy w ciągu ostatniego roku w zamówieniach lub ogłoszeniach przetargów na wykonanie projektu budowlanego, inwestorzy zapisywali konieczność uwzględnienia w projekcie nowych WT dot. instalacji telekomunikacyjnej:
tak, zawsze

1

4,5%

raczej tak, ale spotkałem się z zamówieniami gdzie nie uwzględniono nowych przepisów

3

13,6%

rzadko albo w ogóle nie spotkałem się z nowymi zapisami

17

77,3%

 

 1. 2.      Czy w ostatnim roku przygotowując dokumentację wg. nowych WT i występując o pozwolenie na budowę natknęli się Państwo na jakieś problemy?
tak, zawsze

 • jak skutecznie zabezpieczać światłowody w szczególności na odcinkach poziomych w budownictwie wielorodzinnym? Na jakim etapie układać światłowody?
 • nieuwzględnienie przepisów w innych branżach lub w sposób niewystarczający

2

9,1%

formalne (jakie?)

 • długotrwałe procesy uzgadniania
 • urzędnicy często nie są zaznajomieni z naszymi przepisami

4

18,2%

inne (jakie?)

 • brak świadomości inwestorów o obowiązku instalacji światłowodów
 • nie jest egzekwowana

3

13,6%

nie mieliśmy żadnych problemów – projekt otrzymał pozwolenie

9

40,9%

nie mieliśmy żadnych problemów – projekt został już zrealizowany wraz z instalacją telekomunikacyjną zgodną z nowymi przepisami

2

9,1%

 

 1. 3.      Czy obowiązek jednoczesnego stosowania wszystkich typów okablowania (włókna światłowodowe, kable symetryczne (UTP), kable współosiowe) i doprowadzenia ich do każdego lokalu:          
jest właściwy – zapewnia swobodny dostęp do dowolnych usług operatorów telekomunikacyjnych

15

68,2%

jest nadmiarowy – nie ma potrzeby instalowania wszystkich mediów, a tylko wybranych (jakich?)

 • światłowody, UTP, antena zbiorowa
 • instalacja światłowodu, antenowa a inne wg zapotrzebowania

5

22,7%

jest niedoskonały – nie przewidziano innych możliwości (jakich?)

0

0,0%

mam inną propozycję (jaką?)

 • tylko światłowód

2

9,1%

 1. 4.      Mam istotne uwagi do nowych przepisów które dotyczą fazy:
projektowania (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • zbyt mała świadomość i wiedza projektantów
 • nie stosowanie się do ustawy o wspieraniu usług szerokopasmowych
 • brak konsensusu z architektami lub generalnym projektantem do wygospodarowania odpowiedniej powierzchni na szachty kablowe i punkt styku
 • spora ilość kabli do każdego mieszkania, co za tym idzie należy przewidzieć dużo większe piony kablowe niż dotychczas
 • wyprowadzenia kabli z kanalizacji teletechnicznej do budynku
 • mała precyzja dla branż powiązanych (konstrukcja, architektura)

7

31,8%

wykonawstwa (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • zabezpieczenie światłowodów na etapie budowy

3

13,6%

finansowania (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • brak modelu finansowania dla budynków nowych i istniejących
 • brak wiedzy o rozporządzeniu u inwestorów, szczególnie deweloperów

4

18,2%

inne (jakie?)

 • Czy nie należałoby rozważyć instalacji szafowych zewnętrznych podobnych do szafek elektrycznych. Uprościłoby to dostęp operatorów oraz konieczność wygospodarowania pomieszczenia
 • dotychczas projektowaniem sieci wewnątrzbudynkowych zajmowali się również projektanci elektryczni . Teraz ta sytuacja nie powinna mieć miejsca ze względu na specyfikę światłowodów.

3

13,6%

 

 1. 5.      Rozporządzenie nie precyzuje zasad na jakich należy dokonać przekazania instalacji do użytkowania. Jak rozwiązali Państwo następujące zagadnienia?
wybór podmiotu administrującego infrastrukturą telekomunikacyjną budynku/osiedla (jak?)

 • Obowiązek utrzymania sieci spoczywa na właścicielu nieruchomości. Wyłonienie firmy do konserwacji w wyniku konkursu.
 • przekazanie w zarząd np. SM

2

9,1%

zasady dostępu operatorów do pomieszczeń w celu przyłączania lokatorów (jak?)

 • dostęp równy na warunkach wydanych przez administratora systemu
 • właściciel inwestor powinien na podstawie PT-B określić bezpłatnie możliwość świadczenia usług

2

9,1%

wybór podmiotu serwisującego sieć budynkową (jak?)

0

0,0%

jeszcze nie doszliśmy do tej fazy

14

63,6%

 

 1. 6.      Profil mojej firmy / działalność / specjalizacja to:
Deweloper

1

 

Architekt

0

 

Generalny Wykonawca

2

 

Projektant instalacji teletechnicznych

18

 

Wykonawca instalacji teletechnicznych

11

 

Inna (jaka?)

2

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/ankieta-sondazowa-nt-budynkowych-instalacji-telekomunikacyjnych-i-wasze-odpowiedzi/